О

обагрять, обагрить руки в крови (кровью) закривавлювати, закривавити (кривавити, покривавити) руки, умочати, умочити руки в крові.
обвинительная речь обвинувальна промова.
обвинительное слово обвинувальне слово.
обвинительный приговор обвинувальний вирок (присуд).
обводить, обвести взглядом обводити, обвести (осягати, осягти і осягнути) поглядом.
обводить, обвести (сов. обернуть) вокруг (круг) пальца кого разг. обводити, обвести (док. обкрутити) навколо (круг, кругом) пальця кого.
обгонный путь ж.-д. обгінна колія.
обделывать, обделать (обрабатывать, обработать) дело (дельце) прост. облагоджувати, облагодити (улаштовувати, улаштувати) справу (діло, дільце), обробляти, обробити дільце, док. упорати справу (діло).
обдирать, ободрать (обирать, обобрать, сов. облупить) как липку прост. обдирати, обідрати і обдерти (оббирати, обібрати, док. облупити) як білку (як барана), док. оббілувати як білку.
обдуманный ответ обдумана (обміркована) відповідь.
обегать, обежать глазами (взглядом) оббігати, оббігти (док. пробігти) очима (поглядом, зором).
обеденный перерыв обідня перерва.
обеденный стол обідній стіл.
обезболивающие средства знеболювальні засоби.
обезжиренное молоко знежирене молоко.
обеззараживать, обеззаразить местность знезаражувати, знезаразити місцевість.
обезоруживающая улыбка чья перен. обеззброює усмішкою хто.
обезуметь от боли знетямитися від болю.
обеими руками делать что обіруч, обома руками робити що.
обёрнутый капитал обернений капітал.
обернуть вокруг пальца см. обводить, обвести вокруг (круг) пальца.
обёртывать, обернуть голову (оборачивать) обертати, обернути (повертати, повернути) голову.
обёртывать, обернуть меч (оружие) против кого обертати, обернути (повертати, повернути) меч (меча, зброю) проти кого.
обёртывать, обернуть средства обертати, обернути кошти.
обескураженный вид збентежений вигляд.
обеспечение безопасности забезпечення (убезпечення) безпеки.
обеспечение законности забезпечення законності.
обеспечение исполнения обязательств забезпечення виконання зобов’язань.
обеспечение охраны труда забезпечення охорони праці.
обеспечение сохранности имущества забезпечення збереження майна.
обеспечивать, обеспечить кого, что чем, в чём забезпечувати, забезпечити кого, що чим; (снабжать) постачати, постачити кому, чому що, кого, що чим.
обессиливать, обессилеть от работы знесилюватися, знесилитися (вибиватися, вибитися з сил) від роботи.
обесценение денег знецінення (знецінювання) грошей.
обесцененные деньги знецінені гроші.
обесценивающаяся валюта знецінювана валюта.
обетованная земля (страна), обетованный край высок. обітована (обітна) земля (країна), обітований (обітний) край.
обзаводиться, обзавестись хозяйством разг. заводити, завести [собі] господарство.
обзорная лекция оглядова лекція.
обзор печати (прессы) огляд преси.
обивать, обить [все] пороги перен. разг. оббивати, оббити (обтирати, обтерти, топтати, обтоптати) [всі] пороги.
обивочная ткань оббивна тканина.
обильный дождь великий (добрий, рясний) дощ.
обильный урожай багатий (великий, рясний, щедрий, розкішний) урожай.
обирать, обобрать как липку см. обдирать, ободрать как липку.
обиходные предметы речі (предмети) щоденного (повсякденного) вжитку.
обиходный язык звичайна мова.
обкорнать крылья кому перен. прост. приборкати кого, приборкати крила кому; розм. обчухрати крила (крильця) кому.
облагать, обложить акцизом накладати, накласти акциз.
облагать, обложить налогом оподатковувати, оподаткувати.
обладание властью посідання влади, володіння владою.
обладание источником сырья володіння джерелом сировини.
обладать всеми правами мати всі права.
обладать законной силой мати законну силу.
обладать приоритетом мати пріоритет.
обладать собой см. владеть собой.
обладать хорошим вкусом мати добрий (гарний) смак.
обладить дело разг. упорати (обладити) справу.
областной отдел народного образования обласний відділ народної освіти; облвно.
область вечных снегов пояс вічних снігів.
область науки галузь (сфера) науки.
область озёр зона озер.
облегчать, облегчить задачу полегшувати, полегшити завдання.
облегчённая конструкция строит. полегшена конструкція.
облегчённый инструмент полегшений інструмент.
облекать, облечь в плоть [и кровь] (плотью [и кровью]) высок. надавати, надати плоті і крові, убирати, убрати в плоть і кров; втілювати, втілити.
облекать, облечь доверием наділяти, наділити довірою (довір’ям).
облекать, облечь тайной повивати, повити (огортати, огорнути) таємницею.
облечь славой покрити (укрити) славою.
обливать, облить грязью (помоями) кого перен. разг. обливати, облити (обдавати, обдати) брудом (помиями), обкидати, обкидати болотом (брудом) кого.
обливаться, облиться (умываться, умыться) слезами обливатися, облитися (заливатися, залитися, умиватися, умитися) слізьми (сльозами).
облигационный заём облігаційна позика.
облигация государственного займа облігація державної позики.
облик города обличчя (лице) міста.
облицовочная плитка облицювальна плитка.
обличать злоупотребления викривати зловживання.
обложение налогом оподаткування, оподатковування.
обложной дождь обложний дощ.
облокачивать, облокотить руку (руки) на что спиратися, спертися (обпиратися, обпертися, опиратися, опертися) ліктем (ліктями), злягати, злягти ліктем на що.
облокачиваться, облокотиться на руку спиратися, спертися на руку.
обломать бока см. намять бока.
обломать когти кому перен. разг. обламати кігті (пазури, пазурі) кому.
обломать (сломать, сломить) рога (рог) кому перен. разг. обламати (зламати) роги кому.
облупить как липку см. обдирать, ободрать как липку.
обман зрения обман (омана) зору.
обманным путём [действовать] шляхом обману (омани, ошукання) [діяти].
обманчивая надежда марні сподівання, облудна надія.
обман чувств омана (обман) чуттів (почуттів).
обмен валют обмін валют.
обмен веществ физиол. обмін речовин.
обмен жилой площади обмін житлової площі.
обмениваться, обменяться взглядами обмінюватися, обмінятися поглядами; (переглядываться) переглядатися, переглянутися.
обмениваться, обменяться рукопожатиями тиснути, потиснути один одному (одно одному) руки; розм. ручкатися, поручкатися.
обмен мнениями обмін думками.
обменные операции обмінні операції.
обменный фонд обмінний фонд.
обмен опытом обмін досвідом.
обмеривать, обмерить взглядом перен. змірювати, зміряти поглядом.
обмотка трансформатора обмотка трансформатора.
обнадёживающий результат обнадійливий результат.
обнажать, обнажить голову перед кем знімати, зняти картуз (капелюх, шапку) перед ким.
обнажать, обнажить меч (шпагу, саблю) виймати, вийняти (видобувати, видобути, добувати, добути, оголювати, оголити) меч (меча, шпагу, шаблю).
обнажать, обнажить нерв мед. оголювати, оголити нерв.
обнажить душу разг. розкрити душу.
обнародовать указ оприлюднити (обнародувати) указ.
обнаруживать, обнаружить недоверие виявляти, виявити недовіру (недовір’я).
обнаруживать, обнаружить преступление викривати, викрити (виявляти, виявити) злочин.
обнаруживать, обнаружить пропажу виявляти, виявити пропажу.
обнаруживать, обнаружить способности виявляти, виявити здібності.
обнаружились ошибки виявилися помилки.
обнимать, обнять взглядом см. охватывать, охватить взглядом.
обновление капитала поновлення (поновлювання) капіталу.
обобрать до нитки разг. обібрати (обідрати, обдерти) до нитки (до ниточки).
обобщать, обобщить свой наблюдения узагальнювати, узагальнити свої спостереження.
обобщение опыта работы узагальнення (узагальнювання) досвіду роботи.
обобществление средств производства усуспільнення (усуспільнювання) засобів виробництва.
обобществлённое хозяйство усуспільнене господарство.
обогатительная фабрика збагачувальна фабрика.
обогатительный комбинат збагачувальний комбінат.
обогревательные приборы обігрівальні прилади, обігрівальне приладдя.
обозревать, обозреть местность книжн. оглядати, оглянути місцевість.
обозревать, обозреть факты книжн. розглядати, розглянути факти.
обозримое пространство книжн. доступний зору простір.
обойная бумага шпалерний папір.
обойные гвозди оббивні (оббивальні) цвяхи.
обойтись в копеечку (в копейку) см. влететь в копеечку.
обольщаться (обольщать себя) мечтами (надеждой) тішити себе (тішитися) мріями (надією).
оборачиваемость товаров обіговість товарів.
оборачивать, обернуть оглобли см. поворачивать, поворотить оглобли.
оборвать уши (вихры) см. надирать, надрать уши.
оборонительные сооружения оборонні споруди.
оборонная мощь страны оборонна могутність країни.
оборонная промышленность оборонна промисловість.
обороноспособность страны обороноздатність (обороноспроможність) країни.
оборот денежных средств обіг коштів.
оборотная ведомость оборотна відомість.
оборотная (обратная, другая) сторона медали зворотний (інший, другий) бік медалі.
оборотные средства обігові кошти.
оборотные фонды обігові фонди.
оборотный капитал обіговий капітал.
оборот речи мовний зворот.
обоснованное заключение обґрунтований (обгрунтований) висновок.
обострённая обстановка загострена обстановка.
обострённое внимание загострена увага.
обострять, обострить противоречия загострювати, загострити суперечності.
обоюдная польза обопільна користь.
обоюдное согласие обопільна (взаємна) згода.
обоюдность обязательств обопільність (взаємність) зобов’язань.
обоюдный меч дволезовий (дволезий, двосічний, обоюдний) меч.
обрабатывать, обработать дело (дельце) см. обделывать, обделать дело.
обрабатывающая промышленность обробна промисловість.
обработочные машины обробні машини.
образ действий спосіб (характер) дій; (поведение) поводження, поведінка.
образ жизни спосіб (розм. триб) життя.
образ мыслей напрям (склад: склад) думок.
образная речь образна мова.
образное выражение лингв. образний вислів (вираз).
образование первичного капитала утворення первинного капіталу.
образованный человек освічена людина.
образовательный уровень освітній рівень.
образовательный ценз освітній ценз.
образовывать, образовать свой стиль виформовувати, виформувати (створювати, створити) свій стиль.
образовывать, образовать сумму становити (недок.), складати, скласти суму.
образумился кто опам’ятався, схаменувся, прийшов до розуму (розм. до глузду, до тями) хто.
образующая линия мат. твірна лінія.
образцово-показательный участок зразково-показова ділянка.
образцовый порядок зразковий порядок.
обрастать, обрасти грязью разг. обростати, обрости брудом.
обрастать, обрасти (зарастать, зарасти) мохом (мхом) поростати, порости (заростати, зарости, обростати, обрости) мохом.
обратимая валюта оборотна валюта.
обратимая плёнка фото оборотна плівка.
обратимая реакция оборотна реакція.
обратите внимание зверніть увагу.
обратная почта поворотна пошта.
обратная пропорциональность мат. обернена пропорційність.
обратная связь зворотний зв’язок.
обратная сторона медали см. оборотная сторона медали.
обратное действие закона зворотна дія закону.
обратное развитие зворотний розвиток.
обратное число мат. обернене число.
обратно пропорциональный мат. обернено пропорційний.
обратный адрес зворотна адреса.
обратный вексель поворотний вексель.
обратный поезд зворотний (поворотний) поїзд (потяг).
обратный путь дорога назад (домой: додому).
обратный словарь інверсійний словник.
обратный смысл протилежне значення, протилежний зміст.
обращать, обратить в бегство кого гнати, погнати, примушувати, примусити (змушувати, змусити) тікати і втікати, втекти кого.
обращать, обратить взоры на кого-что звертати, звернути (спрямовувати, спрямувати) погляди до кого-чого, на кого-що.
обращать, обратить внимание на кого-что звертати, звернути увагу на кого-що, привертати, привернути увагу до кого-чого.
обращать, обратить воду в пар перетворювати, перетворити воду на (в) пару.
обращать, обратить (превращать, превратить) в пепел спопеляти, спопелити, обертати, обернути (перетворювати, перетворити) на (в) попіл.
обращать, обратить врага вспять книжн. гнати, погнати (док. відігнати, прогнати) ворога [назад].
обращать, обратить в свою веру кого навертати, навернути до своєї віри, повертати, повернути на (в) свою віру, обертати, обернути в свою віру кого.
обращать, обратить (превращать, превратить) в шутку что повертати, повернути (обертати, обернути) на (в) жарт що.
обращать, обратить имущество в деньги переводити, перевести майно на гроші.
обращать, обратить на путь истины (истинный) см. направлять, направить на путь истины.
обращать, обратить простые дроби в десятичные мат. перетворювати, перетворити прості дроби на десяткові.
обращать, обратить [свой] стопы см. направлять, направить [свой] стопы.
обращаться, обратиться в бегство кидатися, кинутися (пускатися, пуститися) навтіки (навтікача), тікати, утікати; док. розм. п’ятами накивати, п’яти показати.
обращаться, обратиться в ничто см. превращаться, превратиться в ничто.
обращаться, обратиться вокруг чего обертатися, обернутися (недок. кружляти) навколо чого.
обращаться, обратиться в прах см. превращаться, превратиться в прах.
обращаться, обратиться в слух см. превращаться, превратиться в слух.
обращаться, обратиться за помощью звертатися, звернутися (вдаватися, вдатися) по допомогу.
обращаться, обратиться к врачу звертатися, звернутися (вдаватися, вдатися) до лікаря.
обращаться, обратиться по адресу звертатися, звернутися на адресу.
обращаться с инструментом уміти орудувати інструментом (поводитися з інструментом).
обращаться, обратиться с просьбой звертатися, звернутися з проханням.
обращаться, обратиться с речью звертатися, звернутися з промовою.
обращаться с техникой поводитися з технікою.
обращаться хорошо с кем добре поводитися з ким (ставитися до кого).
обращать, обратить [свой] шаги см. направлять, направить [свой] стопы.
обращение в христианство навернення (навертання) до християнства.
обращение денег обіг грошей.
обращение к народу звернення до народу.
обращение планет астр. обертання планет.
обращённый в новую веру новонавернений.
обрезать, обрезать (подрезать, подрезать, подсекать, подсечь) крылья кому перен. разг. підрізати, підрізати (обрізати, обрізати, підсікати, підсікти, підтинати, підтяти) крила кому.
обрекать, обречь на страдания книжн. прирікати, приректи на страждання.
обременительное поручение обтяжливе (непосильне) доручення.
обременительные налоги обтяжливі податки.
обременять, обременить поручениями обтяжувати, обтяжити дорученнями.
обременять, обременить просьбами обтяжувати, обтяжити проханнями.
обретать, обрести покой знаходити, знайти спокій.
обронить замечание разг. кинути [побіжне] зауваження, побіжно зауважити.
обронить слово (словечко) см. уронить слово.
обручальное кольцо обручка, каблучка.
обрушивать, обрушить удар на кого-что завдавати, завдати страшного удару кому, чому.
обслуживающий персонал обслуговуючий персонал; обслуга.
обстоятельства дела обставини справи.
обстоятельство образа действия грам. обставина способу дії.
обстрелянная птица, обстрелянный воробей (волк, зверь) см. стреляный воробей.
обсуждать, обсудить доклад обговорювати, обговорити доповідь.
обтерпеться в новой обстановке звикнути (звикнутися, призвичаїтися) до нової обстановки, звикнути (звикнутися) з новою обстановкою.
обувная фабрика взуттєва фабрика.
обусловливать, обусловить в договоре что обумовлювати, обумовити в договорі що.
обусловливать, обусловить собою зумовлювати, зумовити [собою].
обучать на родном языке навчати рідною мовою.
обходить, обойти вопрос какой (тему какую) обходити, обійти (обминати, обминути) питання яке (тему яку).
обходить, обойти молчанием что замовчувати, замовчати, обходити, обійти (збувати, збути) мовчанкою що; (сов.: промолчать) промовчати.
обходной лист обхідний лист.
обходный (обходной) манёвр обхідний маневр.
обходным путём см. окольным путём.
обширные знакомства численні знайомства.
обширные знания великі (глибокі, широкі) знання.
обширный сад великий (просторий) сад.
общая комната спільна кімната.
общая норма загальна норма.
общегражданский паспорт загальногромадянський паспорт.
общее благо загальне добро.
общее впечатление загальне враження.
общее дело спільна справа.
общее имущество спільне майно.
общее место книжн. загальне місце.
общее образование загальна освіта.
общее собрание загальні збори.
общее согласие загальна (спільна) згода.
общее хозяйство спільне господарство.
общественная жизнь громадське (суспільне) життя.
общественная собственность громадська (суспільна) власність.
общественное движение суспільний (громадський) рух.
общественное задание громадське завдання.
общественное имущество громадське майно.
общественное мнение громадська (суспільна) думка.
общественное питание громадське харчування.
общественное положение суспільне становище.
общественное порицание громадський осуд.
общественное производство суспільне виробництво.
общественное самоуправление громадське самоврядування.
общественное согласие громадська згода.
общественное сознание суспільна свідомість.
общественное спокойствие громадський спокій.
общественное устройство суспільний лад (устрій).
общественные интересы громадські (суспільні) інтереси.
общественные насекомые биол. гуртові комахи.
общественные науки суспільні науки; суспільствознавство.
общественные организации громадські організації.
общественные отношения суспільні (громадські) відносини (стосунки).
общественный долг громадський обов’язок.
общественный обвинитель юр. громадський обвинувач.
общественный порядок громадський порядок.
общественный продукт суспільний продукт.
общественный строй суспільний лад.
общество по охране животных товариство [для] охорони тварин.
общество потребителей споживче товариство.
общество с ограниченной ответственностью товариство з обмеженою відповідальністю.
общество со смешанным капиталом товариство із (зі) змішаним капіталом.
общие интересы спільні інтереси.
общие слова загальні слова.
общий невроз мед. загальний невроз.
общий стол спільне харчування, спільна їжа.
общими усилиями (силами) спільними зусиллями (силами).
общность взглядов спільність поглядів.
общность интересов спільність інтересів.
объединённое заседание об’єднане засідання.
объединять, объединить усилия об’єднувати, об’єднати зусилля.
объём валовой продукции обсяг валової продукції.
объём знаний обсяг (обшир) знань.
объём информации обсяг інформації.
объём куба об’єм куба.
объём капитальных вложений розмір (обсяг) капітальних вкладень.
объёмное изображение об’ємне зображення.
объём понятия об’єм (обсяг) поняття.
объём производства обсяг виробництва.
объём работ обсяг робіт.
объём товарной массы обсяг товарної маси.
объём товарооборота обсяг товарообігу.
объявлять, объявить благодарность кому оголошувати, оголосити подяку кому.
объявлять, объявить мораторий спец. оголошувати, оголосити мораторій.
объявлять, объявить о несостоятельности оголошувати, оголосити про неспроможність.
объявлять, объявить о своём несогласии повідомляти, повідомити (оголошувати, оголосити) про свою незгоду.
объявлять, объявить приговор оголошувати, оголосити вирок (присуд).
объявлять, объявить себя кем оголошувати, оголосити себе ким.
объяснение в любви освідчення [в коханні, про кохання].
объяснительная записка пояснювальна записка.
объясняться, объясниться в любви освідчуватися, освідчитися [в коханні].
объясняться, объясниться с кем порозуміватися, порозумітися з ким.
объять необъятное книжн. осягти (осягнути) неосяжне.
обычная история см. вечная история.
обычное право юр. звичаєве право.
об этом речь впереди про це мова далі.
об эту пору у цей час, у цю пору.
обязательное обучение обов’язкове навчання.
обязательное условие обов’язкова умова.
о вкусах не спорят у кожного свій смак.
овладевать, овладеть знаниями оволодівати, оволодіти знаннями, опановувати, опанувати знання.
овладевать, овладеть производством опановувати, опанувати виробництво.
овладевать, овладеть собой оволодівати, оволодіти собою, опановувати, опанувати себе.
овладевать, овладеть технологией оволодівати, оволодіти технологією, опановувати, опанувати технологію.
овсяные хлопья вівсяні пластівці.
овчинный тулуп кожух.
оглашение результатов голосования оголошення результатів голосування.
оглобельная критика разг. голобельна критика.
оглядываться, оглядеться вокруг оглядатися, оглянутися навколо, озиратися, озирнутися [навколо, навсібіч].
оглянуться не успеешь (не успел), как… разг. оглянутися (озирнутися) не встигнеш (не встиг), як…, не стямишся (не стямився), як…
огнём и мечом [пройти] высок. вогнем і мечем [пройти].
огнеопасная жидкость вогненебезпечна рідина.
огнестрельная рана вогнепальна рана.
огнестрельное оружие вогнепальна зброя.
огнеупорный кирпич вогнетривка цегла.
оговаривать, оговорить условия домовлятися, домовитися про умови.
оговаривать, оговорить что застерігати, застерегти що, робити, зробити застереження щодо чого.
огород городить перен. разг. город городити.
огородные растения городні рослини; городина.
огорошивать, огорошить кого разг. приголомшувати, приголомшити кого; розм. ошелешувати, ошелешити кого.
огорчительный случай прикрий випадок.
оградительная пошлина захисне мито.
оградительные сооружения захисні споруди.
ограничение по службе службове обмеження.
ограниченная дееспособность обмежена дієздатність (спроможність).
ограниченная скорость обмежена швидкість.
ограниченная трудоспособность обмежена працездатність.
ограниченный проезд обмежений проїзд.
ограничительный тариф обмежувальний тариф.
огребать деньги [лопатой] см. грести деньги [лопатой].
огрузлая баржа мор. перевантажена баржа.
огуречная рыба корюка, корюшка.
огуречная трава бот. огірочник, огіркова трава.
о двух головах кто разг. двоголовий хто.
одеваться, одеться по сезону одягатися, одягтися і одягнутися по сезону.
одеваться, одеться со вкусом одягатися, одягтися і одягнутися зі смаком.
одерживать, одержать верх см. брать, взять верх.
одерживать, одержать победу над кем здобувати, здобути перемогу над ким, перемагати, перемогти кого.
одержимый бесом книжн. навіжений, біснуватий.
одержимый болезнью какой книжн. хворий, слабий на що.
одержимый страхом (ужасом) книжн. пойнятий страхом (жахом).
один в один (в одного), один к одному разг. один в один (в одного), як один.
один-два [да] и обчёлся см. раз-два [да] и обчёлся.
один другого стоит один одного варт (вартий).
один-другой [да] и обчёлся см. раз-два [да] и обчёлся.
один за другим (за одним) а) (вереницей) один за одним; б) (по порядку, по очереди) один по одному.
один и тот же той [же] самий, один і той самий (і той же), один-єдиний; розм. однісінький, один-однісінький; (одинаковый) однаковий.
один как перст уст. один (сам) як палець, сам [один] як билина (як билинка) в полі.
один к одному см. один в один.
один конец (о чём-либо неотвратимом) разг. один кінець.
один на один сам на сам, один на один; (с глазу на глаз) віч-на-віч.
одинокая мать одинока мати, мати-одиначка.
одинокий прохожий одинокий перехожий (прохожий).
один шаг от чего один крок від чого.
одна видимость тільки так здається.
однажды вечером одного вечора, раз увечері, якось увечері.
одна кожа да кости см. кожа да кости.
однако же але, та, проте, однак; (а всё-таки) а все-таки, а все ж таки.
одна нога здесь, [а] другая там! разг. одна нога тут, [а] друга там!
одна слава, что… см. только слава, что…
одна тень осталась см. только тень осталась.
одни кости [да кожа] см. кожа да кости.
[хоть бы] одним глазком (глазом) [взглянуть, посмотреть] [хоч би] одним оком (очком) [глянути, подивитися].
одним (единым) духом, за один дух а) (быстро, мигом) одним (єдиним) духом, за один дух; умить, миттю; б) (в один приём, сразу) одним (єдиним) духом, за один дух.
одним (единым) махом, с одного (с единого) маху разг. одним (єдиним) махом (духом), з одного маху.
одним миром мазаны перен. шутл. одним миром мировані (мазані).
одним росчерком пера [решить] см. росчерком пера [решить].
одним словом, одно слово вводн. сл. словом, одним словом, одно слово.
одним ударом, с одного удара одним ударом, одним (єдиним) махом.
одним ухом слышать и слушать, услышать см. краем уха слышать и слушать, услышать.
одно время кто был чем якийсь (один, певний) час хто був чим.
одного покроя см. на один покрой.
одного (нашего, того же, своего) поля ягода разг. одного (нашого, того самого) поля ягода.
одного пошиба, на один пошиб кто, что разг. на один штиб (копил) хто, що.
одно другому не мешает одне (одно) другому (одному) не заважає (не шкодить, не перешкоджає).
одно (только) звание (название) осталось от кого-чего перен. разг. сама (тільки) назва (слава) залишилася (лишилася) від кого-чого.
одно из двух одно з двох.
одно и то же одне (одно) і (й) те саме (і те ж), те саме.
одно (сплошное) недоразумение цілковите непорозуміння.
одностороннєє движение однобічний рух.
одностороннее обязательство одностороннє зобов’язання.
односторонние гарантии односторонні гарантії.
односторонние уступки односторонні поступки.
одну минуту (минутку) одну хвилину; хвилинку, хвилиночку.
одобрять, одобрить пропозицию схвалювати, схвалити пропозицію.
одолевает страх посів (обняв, наліг) страх (жах).
одолеть математику разг. упоратися з математикою, подолати математику.
одолеть противника перемогти (подолати, здолати, побороти, подужати, звоювати) супротивника (воен. ворога, противника).
одухотворённое лицо натхненне обличчя (лице).
одушевлённые имена существительные грам. іменники на означення істот.
ожесточённая борьба жорстока (запекла, люта) боротьба.
ожесточённые споры запальні суперечки (спори, спірки).
ожесточённый бой жорстокий (запеклий) бій.
оживление торговли пожвавлення торгівлі.
оживлённое движение жвавий (пожвавлений) рух.
оживлённый интерес живий інтерес.
оживлённый разговор жвава розмова.
озарила мысль см. блеснула мысль.
оздоровлять, оздоровить экологию оздоровляти, оздоровити екологію.
озёрная область зона озер.
озимые хлеба озимина.
оказаться на высоте [положения, требований] см. быть на высоте [положения, требований].
оказываемая помощь подавана (надавана) допомога.
оказывать, оказать [благотворное] влияние (действие) на кого-что робити, зробити (справляти, справити) [добродійний, доброчинний] вплив, впливати, вплинути, діяти, подіяти на кого-що.
оказывать, оказать внимание кому ставитися, поставитися з увагою (з уважністю), виявляти, виявити увагу (уважність) до кого.
оказывать, оказать воздействие на кого-что впливати, вплинути, робити, зробити (справляти, справити) вплив, діяти, подіяти на кого-що.
оказывать, оказать давление на кого натискати і тиснути, натиснути, робити, зробити тиск на кого.
оказывать, оказать действие діяти, подіяти.
оказывать, оказать доверие кому виявляти, виявити довіру (довір’я) до кого, кому; (доверяться) довірятися, довіритися кому.
оказывать, оказать любезность робити, зробити (чинити, учинити) ласку.
оказывать, оказать медвежью услугу разг. робити, зробити ведмежу (ведмедячу) послугу.
оказывать, оказать милость робити, зробити (чинити, учинити) ласку (милість).
оказывать, оказать моральное воздействие на кого робити, зробити моральний вплив, морально впливати, вплинути на кого.
оказывать, оказать мужество виявляти, виявити (проявляти, проявити, показувати, показати) мужність.
оказывать, оказать недоверие см. выражать, выразить недоверие.
оказывать, оказать поддержку кому підтримувати, підтримати, піддержувати, піддержати кого, надавати, надати підтримку кому.
оказывать, оказать покровительство кому заступатися, заступитися за кого, недок. опікуватися ким, протегувати кому.
оказывать, оказать помощь кому надавати, надати (подавати, подати) допомогу кому; (помогать) допомагати, допомогти кому, розм. зарятовувати, зарятувати кого.
оказывать, оказать почести см. воздавать, воздать почести.
оказывать, оказать предпочтение см. отдавать, отдать предпочтение.
оказывать, оказать снисхождение кому робити, зробити потачку, робити, зробити (давати, дати) пільгу кому; док. зглянутися на кого.
оказывать, оказать содействие сприяти, посприяти, допомагати, допомогти; (поддерживать) підтримувати, підтримати, піддержувати, піддержати.
оказывать, оказать сопротивление кому, чему чинити, учинити опір, опиратися, опертися кому, чому.
оказываться, оказаться в дураках см. оставаться, остаться в дураках.
оказываться, оказаться в затруднительном положении опинятися, опинитися в скрутному становищі.
оказывать, оказать услугу робити, зробити послугу, ставати, стати в пригоді, прислужитися (док.), услуговувати, услужити і услугувати.
оказывать, оказать честь кому виявляти, виявити шану (пошану) до кого, робити, зробити (чинити, учинити) честь кому.
океанические процессы океанічні процеси.
океанический климат океанічний (морський) клімат.
океаническое рыболовство океанічне (морське) рибальство (риболовство).
окидывать, окинуть взглядом (взором, глазами) кого, что оглядати, оглянути, озирати, озирнути; окидати, окинути поглядом (очима, оком), обводити, обвести очима (оком, поглядом, зором) кого, що.
окладной лист податковий лист.
окладной налог окладний податок.
око за око, зуб за зуб око за око; за око око, зуб за зуб.
околачиваться без дела разг. тинятися без діла, байдикувати, байдики бити, никати без діла (без роботи).
околёсицу (околёсину, околёсную) нести (городить, говорить) разг. верзти (плести, городити, торочити) нісенітниці (нісенітницю, дурниці, дурницю, ні те ні се), теревені правити (розводити, точити), теревенити, гнати химери.
около двадцати лет прошло мало (трохи) не двадцять років минуло.
около двенадцати [часов] близько дванадцятої [години].
около дороги коло (край) дороги (шляху), при дорозі, над шляхом.
около полудня см. к полудню.
около полуночи см. к полуночи.
окольная дорога, окольный путь кружна (обхідна, об’їзна) дорога, кружний (об’їзний) шлях; (не прямо ведущая к цели) манівці, манівець.
окольным (обходным) путём перен. кружним шляхом, стороною; (путём, не прямо ведущим к цели) манівцями, манівцем.
оконный переплёт віконна рама.
окончание следует закінчення (кінець) буде.
окончательно разориться украй (остаточно, цілком; розм. до цурки) розоритися.
окончательно решить остаточно вирішити.
окончательно успокоиться цілком (остаточно) заспокоїтися.
окраина леса узлісся, край (кінець) лісу.
окрестное население навколишнє (довколишнє) населення.
окружать, окружить вниманием оточувати, оточити увагою.
окружать, окружить уважением оточувати, оточити повагою.
окружающая жизнь навколишнє (довколишнє) життя.
окружающая местность навколишня (довколишня, околишня) місцевість; довкілля.
окружающая обстановка оточення, навколишня обстановка.
окружающая среда навколишнє середовище; довкілля.
окружённый заботами (заботой) оточений піклуванням.
окружность грудной клетки окружність грудної клітки.
окунаться, окунуться с головой см. погружаться, погрузиться с головой.
олеиновая кислота хим. олеїнова кислота.
оливковая (маслиновая) ветвь маслинова гілка.
оливковое дерево бот. маслинове дерево; олива, оливка.
оливковое масло маслинова олія.
олимпийские игры олімпійські ігри.
олимпийское спокойствие ирон. олімпійський спокій.
опарное тесто розчина, опара, запара.
опекунский совет опікунська рада.
оперативное руководство оперативне керівництво.
оперативные сведения оперативні відомості.
оперативный уполномоченный оперативний уповноважений; оперуповноважений.
опережать в развитии випереджати в розвитку.
опережающие технологии випереджальні технологи.
оперировать акциями оперувати акціями.
опечатание помещения опечатування приміщення.
описывать, описать круг описувати, описати (робити, зробити) коло.
опись документов опис документів.
оплачиваемый отпуск оплачувана відпустка.
оплачивать, оплатить вексель сплачувати, сплатити (оплачувати, оплатити) вексель.
оплачивать, оплатить счёт сплачувати, сплатити (оплачувати, оплатити) рахунок.
оповещать, оповестить через газеты сповіщати, сповістити через газети.
опоздавший пассажир спізнілий (спізнений) пасажир.
опознавательная фотография упізнавальна фотографія.
опознавательный знак розпізнавальний знак.
опознавательный признак розпізнавальна ознака.
опознанный труп упізнаний труп.
опорный пункт опорний пункт.
оппозиционная партия опозиційна партія.
оправданный риск виправданий ризик (риск).
оправдательный приговор виправдувальний вирок (присуд).
определённый порядок певний порядок.
определённый успех безперечний (певний) успіх.
определительные таблицы визначальні таблиці.
определять, определить меру наказания визначати, визначити міру покарання.
опровергать, опровергнуть сообщение спростовувати, спростувати повідомлення.
опрокидывать, опрокинуть лодку перекидати, перекинути (перевертати, перевернути) човен (човна).
опрокидывать, опрокинуть планы ламати, поламати (перевертати, перевернути) плани.
опросный лист опитний лист.
опротестовывать, опротестовать вексель опротестовувати, опротестувати вексель.
оптовая продажа оптовий продаж.
оптовый ввоз оптовий ввіз, оптове ввезення.
оптовый сбыт оптовий збут.
оптом и в розницу [продавать, торговать] оптом і вроздріб [продавати, торгувати].
опускать, опустить голову опускати, опустити голову; (понуриваться — еще) понурювати, понурити (похнюплювати, похнюпити) голову, розм. похнюплюватися, похнюпитися.
опускать, опустить нос опускати, опустити (розм. хнюпити, похнюпити) носа (ніс).
опускать, опустить письмо [в ящик] укидати, укинути листа (лист) [у скриньку].
опускать, опустить руки опускати, опустити (спускати, спустити) руки.
опускаться, опуститься на дно спускатися, спуститися на дно; перен. розм. пускатися, пуститися берега.
опустить глаза (взор) см. потупить глаза.
опустить перпендикуляр мат. опустити перпендикуляр.
опушка леса узлісся.
опыты селекционеров досліди селекціонерів.
опять двадцать пять шутл. знову (знов) за рибу гроші.
опять же до того ж.
орать благим матом см. кричать благим матом.
организационная техника організаційна техніка; оргтехніка.
организационный комитет організаційний комітет; оргкомітет.
организованная преступность організована злочинність.
органическое соединение хим. органічна сполука.
органическое стекло спец. органічне скло.
органы государственного управления органи державного управління (урядування).
органы чувств органи чуття.
ордерный чек ордерний чек.
ориентировочные данные орієнтовні дані.
ориентировочный полёт орієнтувальний політ.
оросительная сеть зрошувальна мережа.
оросительная система зрошувальна система.
орудия производства знаряддя виробництва.
орудия труда знаряддя праці.
оружейное дело зброярська справа.
оружейный завод збройовий завод.
оружейный мастер зброяр.
осадное положение стан облоги.
осветительная сеть освітлювальна мережа.
освещение вопроса висвітлення питання.
освещение фактов висвітлення фактів.
освобождать, освободить (отказывать, отказать) от должности (от службы, от места) звільняти, звільнити з посади, увільняти, увільнити від посади (від служби).
освобождать, освободить от наказания звільняти, звільнити (увільняти, увільнити) від покарання.
освобождать, освободить от уплаты звільняти, звільнити (увільняти, увільнити) від сплати.
оседлать своего [любимого] конька см. садиться, сесть на конька.
осенила мысль см. блеснула мысль.
осеннее равноденствие астр. осіннє рівнодення.
осенять, осенить крестом (крестным знамением) кого, что церк. хрестити, перехрестити, осіняти, осінити хрестом кого, що.
осиная талия разг. осина талія.
осиное гнездо осяче (осине) гніздо; розм. осище.
оскаливать, оскалить зубы скалити і вискалювати, вискалити (вищиряти, вищирити, ощиряти, ощирити, вишкіряти і вишкірювати, вишкірити) зуби.
оскорбление чести ображення (зневаження, зневажання) честі.
оскорблять, оскорбить действием ображати, образити дією.
основание для предположения підстава гадати.
основной капитал основний капітал.
основной нерв см. главный нерв.
основной оклад основний оклад.
основные положения основні засади (положення).
основные фонды основні фонди.
основывать, основать музей засновувати, заснувати музей.
особая (особь) статья разг. [зовсім] інша річ (справа).
особое мнение окрема думка, окремий погляд.
особо опасный рецидивист особливо небезпечний рецидивіст.
особо тяжкое преступление особливо тяжкий злочин.
особые приметы особливі прикмети.
особый протест юр. окремий протест.
оспаривать вину заперечувати провину (вину).
оспаривать звание чемпиона виборювати звання чемпіона.
оспаривать мнение заперечувати (оспорювати) думку.
оспаривать отцовство оспорювати батьківство.
оспаривать первенство (приз) виборювати першість (приз), змагатися за першість (за приз).
оставаться, остаться без крова залишатися, залишитися (лишатися, лишитися) без притулку (без домівки, без хати).
оставаться, остаться в долгу залишатися, залишитися в боргу.
оставаться, остаться (оказываться, оказаться) в дураках перен. разг. залишатися, залишитися (лишатися, лишитися, опинятися, опинитися) в дурнях, док. пошитися (убратися, постригтися) в дурні.
оставаться верным себе (своєму слову) см. быть верным себе.
оставаться, остаться в одной рубашке перен. разг. залишатися, залишитися (лишатися, лишитися) в самій (в одній) сорочці.
оставаться, остаться в строю (продолжать работать, действовать) і далі (продовжувати, продовжити) працювати (діяти).
оставаться, остаться (несов. быть) мёртвой буквой книжн. залишатися, залишитися (лишатися, лишитися) мертвою буквою (на папері).
оставаться, остаться на бобах перен. разг. залишатися, залишитися (лишатися, лишитися) ні з чим; док. розм. піймати (спіймати, з’їсти, скуштувати, ухопити, дістати) облизня, ухопити шилом (на шило) патоки.
оставаться на [одном] месте см. стоять на [одном] месте.
оставаться, остаться при своём мнении (убеждении) залишатися, залишитися (лишатися, лишитися) при своїй думці (з своєю думкою, при своєму погляді), недок. стояти й далі на своєму.
оставаться, остаться при своих интересах (козырях) залишатися, залишитися (лишатися, лишитися) при своїх інтересах.
оставаться, остаться самим собой см. быть самим собой.
оставаться, остаться с носом разг. залишатися, залишитися (лишатися, лишитися) з носом, док. ухопити шилом (на шило) патоки.
оставим этот разговор облишмо цю розмову.
оставить без рассмотрения не розглядати.
оставить в покое кого дати спокій кому.
оставляет желать лучшего (многого) разг. залишає бажати кращого; далеко не найкраще, далеко ще не так, як треба (як слід, як має бути).
оставлять, оставить без внимания залишати, залишити (лишати, лишити) без уваги.
оставлять, оставить в одной рубашке (одну рубашку) залишати, залишити (лишати, лишити, пускати, пустити) в самій (в одній) сорочці.
оставлять, оставить в покое кого, что, давать, дать покой кому, чему давати, дати спокій (чисту годину, чистий спокій) кому, чому.
оставлять, оставить в стороне залишати, залишити (лишати, лишити) осторонь (збоку).
оставлять, оставить в тени что залишати, залишити (лишати, лишити) в тінї що.
оставлять, оставить за собой (позади себя) кого, что залишати, залишити (лишати, лишити) позад себе кого, що; (опережать — ещё) випереджувати і випереджати, випередити кого, що.
оставлять, оставить козла в огороде см. пускать, пустить козла в огород.
оставлять, оставить ни с чем (разг. на бобах) залишати, залишити (лишати, лишити) ні з чим (розм. на бобах).
оставлять, оставить под вопросом залишати, залишити (лишати, лишити) нерозв’язаним.
оставлять, оставить позади себя см. оставлять, оставить за собой.
оставлять, оставить просьбу чью без последствий не задовольняти, не задовольнити прохання чиє.
оставлять, оставить с носом кого разг. залишати, залишити (лишати, лишити) з носом кого.
осталось одно воспоминание залишилася (лишилася) тільки (сама) згадка, залишився (лишився) тільки спомин.
остальное время решта часу, увесь (весь) інший час.
останавливать, остановить взгляд на ком-чем спиняти, спинити погляд на кому-чому.
останавливать, остановить внимание на ком-чём звертати, звернути увагу на кого-що, привертати, привернути увагу до кого-чого.
останавливать, остановить кровь спиняти, спинити (тамувати, затамувати, утамовувати, утамувати) кров.
останавливать, остановить работу припиняти, припинити роботу.
останавливать, остановить свой выбор на ком-чём вибирати, вибрати кого, що, спинятися, спинитися на кому-чому.
остановка [только] за кем-чем зупинка (затримка) [тільки] за ким-чим.
остановка по требованию (на транспорте) зупинка на вимогу.
остаток дня решта дня.
остаток еды недоїдки.
остаток жизни решта (останок) життя.
остаточная радиация физ. залишкова радіація.
остаточная сумма залишкова сума, решта суми.
остаточный товар залишковий товар.
остаться без последствий не мати наслідків.
остаться в тайне залишитися (лишитися) таємницею.
остаться ни с чем, остаться у разбитого корыта, остаться (оказаться) при пиковом интересе разг. залишитися (лишитися) ні з чим, піймати (спіймати, ухопити, дістати, скуштувати, з’їсти) облизня.
остёр на язык см. острый язык.
острая боль гострий (різкий) біль.
острая необходимость гостра (крайня) потреба.
острая шутка дотепний жарт.
острить зубы (зуб) см. точить зубы.
острое слово різке (дошкульне) слово.
острый вкус різкий смак.
острый глаз гостре (метке) око.
острый слух гострий (тонкий) слух.
острый угол мат. гострий кут.
острый язык у кого, острый (остёр) на язык кто дотепний, гострий на язик, гострий язик має хто.
осушать, осушить слёзы (глаза) кому перен. высок. висушувати, висушити (осушувати і осушати, осушити, обсушувати, обсушити) сльози (очі) кому.
осуществимо ли это? [а] чи здійсненно це?
осуществление желаний здійснення бажань.
осуществление надежд здійснення (справдження) надій (сподівань, сподіванок).
осуществлять, осуществить желание см. исполнять, исполнить желание.
осуществлять, осуществить замыслы здійснювати, здійснити задуми.
осуществлять, осуществить контроль здійснювати, здійснити контроль.
осыпать, осыпать бранью разг. обкладати, обкласти лайкою; лаяти, облаяти.
осыпать, осыпать вопросами закидати, закидати питаннями.
осыпать, осыпать ласками осипати, осипати (обсипати, обсипати) ласками.
осыпать, осыпать милостями кого обсипати, обсипати милостями кого.
осыпать, осыпать подарками обдаровувати, обдарувати, осипати, осипати (обдаровувати, обдарувати) подарунками.
осыпать, осыпать поцелуями обціловувати, обцілувати, осипати, осипати (обсипати, обсипати, покривати, покрити) поцілунками.
осыпать ударами осипати ударами; розм. лупцювати.
от а до я, от а до зет від а до я, від а до зет.
от безделья з нічого робити; розм. знічев’я.
отбивать, отбить охоту (желание) відбивати, відбити бажання, знеохочувати, знеохотити.
отбиваться, отбиться от дома разг. відбиватися, відбитися від хати (від домівки, від дому), відбігати, відбігти хати (домівки, дому), не триматися (не держатися) хати (домівки, дому).
отбиваться, отбиться от рук разг. відбиватися, відбитися від рук, відбігати, відбігти рук.
отбиваться руками и ногами от чего відбиватися руками й ногами від чого, щосили опинатися проти чого.
отбивать, отбить (отнимать, отнять) хлеб у кого перен. разг. відбивати, відбити хліб у кого.
отбивная котлета відбивна котлета.
отбойный молоток відбійний (вибійний) молоток.
от боли від болю.
от большого ума ирон. з великого розуму.
отборное зерно добірне зерно.
отборочная комиссия відбірна комісія.
отбор участников відбір (добір) учасників.
отбоя (отбою) нет от кого разг. відбою немає (нема) від кого, не спекаєшся, не збудешся кого.
отбросы (подонки) общества перен. покидьки (розм. потолоч, послідки) суспільства.
от великого до смешного один шаг від великого до смішного один крок.
отвергать, отвергнуть требование відхиляти, відхилити вимогу.
ответная нота спец. нота-відповідь.
ответное письмо лист-відповідь, лист у відповідь.
ответные действия дії у відповідь.
ответный выстрел постріл у відповідь.
ответ последовал незамедлительно відповідь надійшла негайно.
ответственный квартиронаниматель відповідальний квартиронаймач.
ответственный секретарь відповідальний секретар.
ответственный хранитель відповідальний охоронець.
отвечать, ответить (ручаться, поручиться) головой (жизнью) за кого-что відповідати, відповісти головою (життям) за кого-що.
отвечать требованиям відповідати вимогам.
отвечать, ответить чёрной неблагодарностью см. платить, отплатить чёрной неблагодарностью.
отвешивать, отвесить поклон низько (низенько) вклонятися, вклонитися (поклонятися, поклонитися), віддавати, віддати (складати, скласти, давати, дати) уклін (поклін), док. чолом віддати (дати).
отвешивать, отвесить пощёчину прост. давати, дати ляпаса (ляща).
отвлекать, отвлечь внимание відвертати, відвернути (відхиляти, відхилити, відтягати і відтягувати, відтягнути) увагу.
отвлекать, отвлечь от работы відривати, відірвати від роботи.
отвлечённое имя существительное грам. абстрактний іменник.
отвлечённое понятие абстрактне поняття.
отвлечённое число мат. абстрактне число.
отвлечённые представления далекі від [реальної] дійсності уявлення.
отводить, отвести беду відвертати, відвернути (відводити, відвести) біду (лихо).
отводить, отвести глаза кому на что відводити, відвести (відвертати, відвернути) очі кому на що.
отводить, отвести душу разг. розважати, розважити (відводити, відвести) душу.
отводить, отвести мысли відвертати, відвернути думки.
отводить, отвести обвинение відводити, відвести (відхиляти, відхилити) обвинувачення (звинувачення).
отводить, отвести удар відводити, відвести (відхиляти, відхилити) удар.
отвод участка земли відвід (відведення) ділянки землі.
отворачиваться, отвернуться от клеветника відвертатися, відвернутися від наклепника.
от ворот поворот прост. завертай голоблі; (с глаголом) розм. дати відкоша; (обычно при сватовстве) дати (піднести) гарбуза.
от времени до времени см. время от времени.
от всего сердца см. от чистого сердца.
от [всей] души, всей душой від [усієї] душі, від щирого серця.
от глубины души (сердца) см. из глубины души.
от головы до ног (до пят) см. с головы до ног.
от горшка два (три) вершка шутл. від горшка два (три) вершки.
от греха [подальше] разг. від гріха [далі].
отдавать, отдать в аренду віддавати, віддати в оренду.
отдавать, отдать в жертву кому віддавати, віддати (давати, дати) в жертву (на поталу) кому; док. розм. попустити (пустити) на поталу кому.
отдавать, отдать в заклад (в залог) см. давать, дать под залог.
отдавать, отдать визит віддавати, віддати візит.
отдавать, отдать в починку віддавати, віддати лагодити (в ремонт).
отдавать, отдать в стирку віддавати, віддати прати.
отдавать, отдать долг віддавати, віддати (повертати, повернути) борг.
отдавать, отдать (книжн. воздавать, воздать) должное (справедливость) кому, чему віддавати, віддати належне (справедливість) кому, чому.
отдавать, отдать (выдавать, выдать) замуж кого за кого віддавати, віддати (видавати, видати) заміж кого за кого.
отдавать, отдать концы а) (отчаливать — о судах) віддавати, віддати (відпускати, відпустити) кінці; б) (умирать) прост. віддавати, віддати кінці.
отдавать, отдать на выучку віддавати, віддати в науку.
отдавать, отдать на поругание высок. віддавати, віддати на наругу (на поталу).
отдавать, отдать на поруки віддавати, віддати на поруки.
отдавать, отдать на посмеяние высок. віддавати, віддати на посміх (на глум, на глуз).
отдавать, отдать на растерзание віддавати, віддати на поталу (на розтерзання).
отдавать, отдать на съедение кому а) прям. віддавати, віддати на поживу кому; б) перен. віддавати, віддати на поталу кому.
отдавать, отдать пальму первенства кому, чему віддавати, віддати пальму першості кому, чому.
отдавать, отдать паруса мор. розпускати, розпустити вітрила.
отдавать, отдать под заклад (залог) см. давать, дать под заклад.
отдавать, отдать под суд кого віддавати, віддати під суд (до суду) кого.
отдавать, отдать последний долг кому перен. книжн. віддавати, віддати останню шану кому.
отдавать, отдать (оказывать, оказать) предпочтение кому, чему віддавати, віддати (давати, дати) перевагу кому, чому.
отдавать, отдать приказ давати, дати (віддавати, віддати) наказ.
отдавать, отдать руку [и сердце] кому перен. віддавати, віддати руку [й серце] кому.
отдавать, отдать себе отчёт см. давать, дать себе отчёт.
отдавать, отдать справедливость см. отдавать, отдать должное.
отдавать, отдать сторицей см. воздавать, воздать сторицей.
отдаваться, отдаться в наймы (внаём) іти, піти в найми.
отдаваться, отдаться воспоминаниям поринати, поринути (заглиблюватися, заглибитися) в спогади, віддаватися, віддатися спогадам.
отдаваться, отдаться в руки чьи віддаватися, віддатися в руки чиї.
отдаваться, отдаться на волю чью, кого здаватися, здатися (віддаватися, віддатися) на волю чию, кого.
отдаваться печали удаватися в тугу; тужити, сумувати.
отдаваться, отдаться работе віддаватися, віддатися роботі, поринати, поринути (заглиблюватися, заглибитися) в роботу.
отдаваться, отдаться эхом відлунювати, відлунити.
отдавать, отдать якорь кидати, кинути (віддавати, віддати) якір.
отдалённое будущее далеке майбутнє.
отдалённое прошлое далеке минуле; давноминуле.
отдалённое сходство далека (приблизна) подібність (схожість).
отдалённый родственник далекий родич.
отделаться лёгким испугом відбутися легким переляком.
отделение банка відділення банку.
отдел кадров відділ кадрів.
отдел хроники відділ хроніки.
отделывать, отделать под орех см. разделывать, разделать под орех.
отделываться, отделаться [пустыми] обещаниями відбуватися, відбутися [порожніми] обіцянками.
отделываться, отделаться шутками відбуватися, відбутися жартами, віджартовуватися, віджартуватися.
от дождя да под капель разг. з дощу та під ринву.
от доски до доски [прочитать, выучить] см. от корки до корки [прочитать, выучить] .
отдуваться за всех прост. відбуватися за всіх.
отдуваться своими (собственными) боками прост. платити своїми (власними) боками; на собі терпіти.
от [всей] души, всей душой від щирого серця, від [усієї] душі, усією душею.
отдыхать, отдохнуть душой (сердцем) відпочивати, відпочити душею (серцем).
отеческая забота батьківське піклування.
отечественная промышленность вітчизняна промисловість.
отечественные товары вітчизняні товари.
от зари до зари від (із) зорі до зорі, від світання до смеркання; (всю ночь) од світу до світу.
отзыв депутата відкликання депутата.
отзыв о статье відгук на статтю (про статтю).
от и до від і до.
от избытка чувств з (від) надміру почуттів, через надмір почуттів.
от изумления від (з) подиву, від (із) здивування (здивовання, зачудовання).
от имени від імені.
отказ от притязаний відмова (відмовлення) від домагань.
отказывать, отказать в ходатайстве відмовляти, відмовити в клопотанні.
отказывать, отказать от должности (от службы, от места) см. освобождать, освободить от должности.
отказывать, отказать от дома кому переставати, перестати приймати, недок. більше не приймати кого.
отказываться, отказаться от платежа відмовлятися, відмовитися від платежу (сплатити).
отказываться, отказаться от своих слов відмовлятися, відмовитися від своїх слів.
отказываться, отказаться от хлеба-соли разг. відмовлятися, відмовитися від хліба-солі.
откалывать, отколоть колено (коленце, коленца) см. выкидывать, выкинуть колено.
откалывать, отколоть номера (номер) разг. викидати коники, викинути коника.
откидное сидение відкидне сидіння.
откладывать, отложить в долгий ящик перен. разг. відкладати, відкласти на безрік (у довгий ящик, у довгу шухляду).
откладывать, отложить на неопределённое время відкладати, відкласти на невизначений час.
отклонять, отклонить ноту відхиляти, відхилити ноту.
отклонять, отклонить предложение відхиляти, відхилити пропозицію.
отключить, отключить газопровод відключати, відключити газопровід.
отключать, отключить сигнализацию вимикати, вимкнути (відключати, відключити) сигналізацію.
отключать, отключить телефон вимикати, вимкнути (відключати, відключити) телефон.
отколоть штуку см. выкинуть штуку.
от колыбели см. с колыбели.
откомандировывать, откомандировать в распоряжение чьё відраджувати, відрядити в розпорядження чиє.
от корки до корки, от доски до доски [прочитать, выучить] від дошки до дошки, від палітурки до палітурки, від краю до краю, від початку до кінця [прочитати, вивчити].
от края [и] до края, из края в край від (з) краю [і] до краю, з краю в край, з кінця в кінець.
открепительный талон відкріпний талон.
откровенно говоря вводн. сл. щиро (по щирості, відверто) кажучи.
открывать, открыть Америку ирон. відкривати, відкрити Америку.
открывать, открыть (раскрывать, раскрыть) глаза (веки своих глаз) розплющувати, розплющити очі, розплющуватися, розплющитися.
открывать, открыть (раскрывать, раскрыть) глаза кому на что перен. відкривати, відкрити (розкривати, розкрити) очі кому на що.
открывать, открыть душу (сердце) кому відкривати, відкрити душу (серце) кому, перед ким, розгортати, розгорнути душу (серце) перед ким.
открывать, открыть зелёную улицу кому, чему разг. давати, дати зелену вулицю кому, чому.
открывать, открыть [свой] карты см. раскрывать, раскрыть [свой] карты.
открывать, открыть кредит відкривати, відкрити кредит.
открывать, открыть навигацию відкривати, відкрити навігацію.
открывать, открыть огонь (начинать стрелять) воен. відкривати, відкрити вогонь.
открывать, открыть рот см. разевать, разинуть рот.
открывать, открыть сердце см. открывать, открыть душу.
открывать, открыть счёт відкривати, відкрити рахунок.
открытая местность відкрита місцевість.
открытая рана відкрита рана.
открытое голосование відкрите голосування.
открытое море геогр. відкрите море.
открытое письмо а) (почтовая карточка) листівка, картка; б) (публикация в газете) відкритий лист.
открытый вопрос відкрите (нерозв’язане) питання.
открытый лоб відкрите (ясне, чисте) чоло, відкритий (ясний, чистий) лоб.
открытый слог лингв. відкритий склад.
открытый человек відверта (щира) людина.
открытый текстом сообщать, сообщить відкритим текстом повідомляти, повідомити.
открыть новую страницу в чём перен. высок. почати нову сторінку в чому.
откуда бы ни было звідки (звідкіля) б не було.
откуда ветер дует звідки (розм. звідкіль) вітер віє.
откуда мне (тебе) знать?, откуда я знаю (ты знаешь)? разг. звідки я знаю (ти знаєш)?
откуда ни возьмись разг. звідкись, не знати звідки; розм. казна-звідки, де не взявся, де не вискіпався.
откуда прыть взялась (явилась), откуда силы взялись разг. звідки сила взялася (сили взялися).
откуда ты (он) взял (вы взяли)? см. с чего ты взял?
откуда что берётся разг. звідки (де) що береться.
отлегло от души (от сердца) разг. відлягло (відійшло) від душі (від серця), полегшало (легше стало) на душі (на серці).
отливать (лить) пули прост. дзвін великий лити, брехні (брехню) точити; брехати, прибріхувати.
от лица кого, чего від кого, чого, від імені кого, чого.
отличаться умом бути розумним, відзначатися розумом.
отличительная черта відмітна (характерна) риса.
отличительные огни мор. відмітні (розпізнавальні, відзначні) вогні.
отличительный знак відмітний (розпізнавальний) знак.
отложилось в памяти что запало в пам’ять, відклалося в пам’яті що.
от мала до велика разг. від малого до великого (до старого), мале й велике (й старе), малі й великі.
отмачивать, отмочить колено (коленце, коленца) см. выкидывать, выкинуть колено.
отменять, отменить ограничения скасовувати, скасувати обмеження.
от младых ногтей см. с молодых ногтей.
от моего имени від мого імені.
от молодых ногтей см. с молодых ногтей.
отмочить штуку см. выкинуть штуку.
отмывать, отмыть [грязные] деньги разг. відмивати, відмити [брудні] гроші.
от начала до конца см. с начала до конца.
от неожиданности з (від) несподіванки.
от нетерпения від (з) нетерпіння; розм. з нетерплячки.
от нечего делать разг. з (від) нічого робити; розм. знічев’я.
отнимать время у кого забирати час у кого.
отнимать, отнять жизнь см. лишать, лишить жизни.
отнимать, отнять ребёнка от груди відлучати і відлучувати, відлучити дитину.
отнимать, отнять руку а) (отрезать) відрізати, відрізати руку; б) (забирать) приймати, прийняти (забирати, забрати) руку.
отнимать, отнять хлеб см. отбивать, отбить хлеб.
от ног до головы см. с ног до головы.
относительно хорошо что порівняно (відносно) добре що.
относительно чего щодо чого, що стосується чого.
относить, отнести за (на) счёт кого, чего відносити, віднести за (на) рахунок кого, чого.
относиться, отнестись враждебно ставитися, поставитися вороже.
относиться, отнестись дружески ставитися, поставитися по-дружньому.
относиться, отнестись критически к чему ставитися, поставитися критично до чого.
относиться, отнестись легкомысленно к кому-чему ставитися, поставитися легковажно до кого-чого, легковажити, злегковажити чим.
относиться, отнестись пренебрежительно ставитися, поставитися зневажливо.
относиться, отнестись с похвалой о ком похвально відгукуватися, відгукнутися про кого.
относиться, отнестись с уважением ставитися, поставитися з повагою.
относиться, отнестись хладнокровно ставитися, поставитися байдуже.
отныне и до века віднині (відтепер) і довіку.
отнюдь не (нет) аж ніяк [не], у жодному (ні в якому) разі [не], зовсім ні.
отнялись руки у кого відібрало руки кому, в кого, оніміли руки в кого.
отняло речь, отнялся язык у кого відібрало мову (річ) кому; розм. заціпило кому, усох язик кому, у кого.
отогревать, отогреть (согревать, согреть, сов. пригреть) змею на груди (за пазухой) перен. разг. вигрівати, вигріти (нагрівати, нагріти, відігрівати, відігріти, док. пригріти) гадюку (гадину, змію) в пазусі (за пазухою, біля [свого] серця, коло [свого] серця).
отодвигать, отодвинуть на задний (на второй) план что відсувати, відсунути на задній (на другий) план що.
отомстить врагу помститися на ворогові (над ворогом), відомстити ворогові.
отопительный сезон опалювальний сезон.
оторвать глаз не может (не в силах, нельзя) відірвати (відвести) очей не може (не в силах, не можна).
оторвать от себя відірвати від себе.
оторопь берёт, взяла кого разг. острах бере, узяв кого.
отошло от сердца см. сердце отошло.
от [самых] пелёнок см. с [самых] пелёнок.
отпетая голова разг. шибайголова, урвиголова.
отпетый дурак разг. неприторенний (непроторенний, несосвітенний, заплішений) дурень.
отпетый пьяница разг. страшенний (непросипний, непросипущий, безпросипний, гіркий) п’яниця.
отпетый человек разг. пропаща людина.
от поколения к поколению см. из поколения в поколение.
отправление поезда відправлення поїзда (потяга).
отправлять, отправить груз відправляти, відправити вантаж.
отправлять обязанности виконувати обов’язки.
отправлять, отправить письмо надсилати, надіслати (посилати, послати, відправляти, відправити) лист (листа).
отправляться, отправиться в путь вирушати, вирушити в дорогу.
отправлять, отправить телеграмму надсилати, надіслати (посилати, послати, відправляти, відправити) телеграму.
отправная точка, точка отправления відправна (вихідна) точка.
отправной пункт відправний (вихідний) пункт.
от привычки за звичкою.
от природы з природи; (от рождения) зроду, розм. зроду-віку, зроду-звіку.
отпускать, отпустить бороду відпускати, відпустити (запускати, запустити) бороду.
отпускать, отпустить вожжи (поводья) попускати, попустити віжки (поводи, повіддя).
отпускать, отпустить гайку відпускати, відпустити гайку.
отпускать, отпустить душу на покаяние шутл. відпускати, відпустити [грішну] душу на покаяння.
отпускать, отпустить с миром відпускати, відпустити з миром.
отпуск денежных средств відпуск (відпускання) грошей (коштів).
отпускная цена відпускна ціна.
отпуск по болезни відпустка у зв’язку з хворобою.
отпуск по уходу за ребёнком відпустка для догляду дитини (з доглядом дитини).
отпуск товаров відпуск (відпускання) товарів.
отрабатывать, отработать приёмы борьбы спорт. відпрацьовувати, відпрацювати прийоми (способи) боротьби.
отрабатывать, отработать технологию відпрацьовувати, відпрацювати технологію.
отработанный газ спрацьований (відпрацьований) газ.
отравляющие вещества отруйні речовини.
от радости від радості, від радощів.
отражать, отразить действительность відбивати, відбити (відображати, відобразити) дійсність.
отражать, отразить нападение відбивати, відбити напад.
отражаться, отразиться на здоровье відбиватися, відбитися (позначатися, позначитися) на здоров’ї.
отраслевое объединение галузеве об’єднання.
отраслевой профсоюз галузева профспілка.
отрасль знаний галузь знань.
отрасль народного хозяйства галузь народного господарства.
отрезанный ломоть перен. разг. відрізана (відкраяна) скиба (скибка).
отрезной талон відрізний талон.
отрезок времени відтинок (відрізок) часу.
отрекаться, отречься от престола зрікатися, зректися престолу.
отречённая книга лит. апокрифічна книга; апокриф.
отречённая литература лит. апокрифічна література.
отрешённый взгляд см. отсутствующий взгляд.
отрицательное число мат. від’ємне число.
отрицательно относиться, отнестись к кому-чему, негативно ставитися, поставитися до кого-чого.
отрицательный жест заперечний (заперечливий) жест.
отрицательный ответ негативна (заперечна) відповідь.
отрицательный отзыв негативний відгук.
от роду (считая от рождения) від народження, від роду.
от [самого] рождения см. с рождения.
от руки написано рукою (від руки) написано.
отрывать, оторвать от работы відривати, відірвати від роботи.
отрывать, оторвать от себя відривати, відірвати від себе.
отрываться, оторваться от земли відриватися, відірватися від землі.
отрывной календарь відривний календар.
отрывной талон відривний талон.
отряд милиции особого назначения загін міліції особливого призначення.
отряхнуть (отрясти) прах от (со) своих ног перен. книжн. обтрусити (обтрясти), порох (прах) від (із) своїх ніг.
от себя від себе.
от силы (самое большее) разг. не більше.
от сих [и] до сих разг. від цього до цього.
от скуки від нудьги.
от слова до слова від слова до слова.
от слова к слову з кожним словом.
от случая к случаю час від часу, від часу до часу.
отсоединять, отсоединить провод від’єднувати, від’єднати провід.
от соприкосновения від зіткнення.
от сопротивления від опору.
от сохи кто (из среды крестьян) разг. із селян.
отсохни [мой] язык прост. щоб мені язик відсох (усох).
отсрочить долг відстрочити борг.
отставать, отстать в развитии відставати, відстати в розвитку.
отставка кабинета відставка кабінету.
отставка правительства відставка уряду.
отстаивать, отстоять своё мнение обстоювати, обстояти (відстоювати, відстояти) свою думку.
отстаивать, отстоять свои права відстоювати, відстояти (обстоювати, обстояти) свої права.
отстань от меня! відчепися від мене!
отстранение от должности звільнення (усунення, усування) з (від) посади.
отстранение от работы відсторонення від роботи.
отстраниться от дел відійти від справ.
отступать, отступить на второй (на задний) план см. отходить, отойти на второй план.
отступать, отступить от инструкции відступати, відступити від інструкції.
отступать, отступить от правил відступати, відступити від правил.
отступать, отступить от своих взглядов відступати, відступити від своїх поглядів.
отступление от нормы відступ від норми.
отступного давать, дать разг. відступного давати, дати.
от стыда від (з) сорому.
отсутствие времени брак часу.
отсутствие такта відсутність такту.
отсутствующие данные відсутні дані.
отсутствующий (отрешённый) взгляд відсутній (непритомний) погляд.
отсылать, отослать деньги відсилати, відіслати гроші.
отсюда следует, что… звідси (з цього) випливає, що…, з цього можна зробити [такий] висновок, що…
от темна до темна см. с темна до темна.
оттиск печати відбиток печаті.
оттого что тому що; (так как) бо.
от того, что тому (через те, того), що.
отторжение тканей мед. відторгнення тканин.
оттягивать, оттянуть время зволікати (недок.); відтягати і відтягувати, відтягти і відтягнути час.
оттягивать, оттянуть выполнение решения зволікати з рішенням (недок.); відтягувати, відтягти і відтягнути з виконанням рішення.
от утра до утра від (з) ранку до ранку.
отходить, отойти в вечность книжн. відходити, відійти у вічність (у довічний сон), іти, піти на спокій, док. упокоїтися; помирати, померти, умирати, умерти.
отходить, отойти (уходить, уйти) в область предания (воспоминаний) відходити, відійти (іти, піти, док. канути) в небуття (в забуття, в непам’ять, в безвість, в минуле), док. стати легендою, забутися.
отходить, отойти (отступать, отступить) на второй (на задний) план відходити, відійти (відступати, відступити) на другий (на задній) план.
отход поезда відхід поїзда (потяга).
отходы производства відходи виробництва.
отцовский дом (кров) см. отчий дом.
отчаянная голова разг. шибайголова, урвиголова.
отчаянная скорость шалена швидкість.
отчаянная храбрость відчайдушна хоробрість.
отчаянное положение жахливе (страшенне, безнадійне) становище.
отчаянное сопротивление відчайдушний (шалений, завзятий, запеклий) опір.
отчаянный взгляд (взор) розпачливий погляд.
отчаянный игрок завзятий (запеклий) гравець (в карты: картяр).
отчаянный крик відчайдушний (нестямний, розпачливий, несамовитий, шалений) крик.
отчаянный поступок відчайдушний (небезпечний, ризикований, рискований) учинок.
отчаянный человек відчайдушна людина.
отчего же! (как положительный ответ) разг. чому ж!, чого ж!, а то чому!
от чего же это произошло (случилось)? як (з чого) це сталося (скоїлося, трапилося)?
отчётливое изложение чіткий (ясний) виклад.
отчётливое представление чітке уявлення.
отчётливо можно было видеть ясно (чітко) можна було бачити.
отчётливость мысли чіткість (ясність) думки.
отчётливый рисунок чіткий малюнок.
отчётная ведомость звітна відомість.
отчётный доклад звітна доповідь.
отчёт о командировке звіт про відрядження.
отчий (отцовский, родительский) дом (кров), родимый дом рідна домівка (оселя), батьківська хата (розм. стріха), батьківський (рідний) дім.
отчислять, отчислить средства на ремонт відраховувати, відрахувати кошти на ремонт.
отчислять, отчислить студента відраховувати, відрахувати студента.
от чистого (от всего) сердца від щирого (від усього) серця, щиросердечно, щиросердно, щиросердо.
отчуждать, отчудить имущество юр. відчужувати, відчужити (вивласнювати, вивласнити) майно.
отчуждение собственности юр. відчуження (відчужування) власності.
отъединять, отъединить кабель від’єднувати, від’єднати кабель.
отягощать (отягчать) вину збільшувати (обтяжувати) провину (вину).
отягчающие [вину] обстоятельства юр. обставини, які (що) збільшують (обтяжують) провину [вину], обтяжувальні обставини.
официальное письмо офіційний лист.
официальный язык офіційна мова.
оформление договора оформлення договору.
оформление заказа оформлення замовлення.
оформление на работу оформлення на роботу.
оффшорная зона офшорна зона.
охватывает, охватила грусть (печаль) кого огортає, огорнув і огорнула (переймає, перейняв і перейняла, охоплює, охопив і охопила, бере, узяв і узяла, недок. побирає) сум (туга) кого.
охватывать, охватить (обнимать, обнять) взглядом (глазами, взором) осягати, осягти і осягнути (охоплювати, охопити) оком (очима, поглядом, зором).
охватывать, охватить умом что осягати, осягти і осягнути розумом що.
охваченный ужасом пойнятий жахом.
охладевать, охладеть к кому-чему байдужіти, збайдужіти, байдужніти, збайдужніти до кого-чого.
охота берёт (разбирает) кого хочеться кому; розм. хіть бере кого.
охота была! (незачем было) разг. нічого було!, не було чого!
охота за ведьмами (на ведьм) перен. полювання за відьмами (на відьом).
охота тебе (вам)! [і] хочеться тобі (вам)!
охотничье ружьё мисливська рушниця.
охотничье хозяйство мисливське господарство.
охрана окружающей среды охорона навколишнього середовища (довкілля).
охрана труда охорона праці.
охранительный карантин охоронний карантин.
охранная грамота охоронна грамота.
охранная зона охоронна зона.
охранная сигнализация охоронна сигналізація.
охранный лист охоронний лист.
охулки на руку не класть, не положить прост. свого не дарувати, не подарувати (док. не попустити).
оценивать, оценить по достоинству кого оцінювати, оцінити по заслузі (належним чином, як належить, належно, як годиться).
оценочная комиссия оцінювальна комісія.
оценочная стоимость оцінна вартість.
оценочный лист оцінний лист.
очаг просвещения осередок (вогнище) просвіти (освіти).
о чём [идёт] речь?, о чём разговор? про що йде мова?, про що йдеться?, про що мова [мовиться]?
очень благодарен см. весьма благодарен.
очень надо! (выражение нежелания) прен. дуже потрібно (треба)!
очередная смена чергова зміна.
очередной номер газеты наступний (черговий) номер газети, наступне (чергове) число газети.
очередной отпуск чергова відпустка.
очертя (сломя) голову [бежать] разг. на відчай душі [бігти]; (куда глаза глядят) наосліп, сліпма, осліп [бігти]; (опрометью) стрімголов [бігти].
очковая змея зоол. очкова змія.
очная ставка очна ставка, ставка віч-на-віч.
очное обучение очне навчання.
очнуться от обморока опритомніти.
очутиться в другом месте опинитися в іншому місці.
ошибиться адресом помилитися адресою.
ошибка в расчёте помилка в розрахунку.
ошибка в решении помилка в розв’язанні.
ошибочное обвинение помилкове обвинувачення (звинувачення).
ощутительное потепление відчутне потепління.
ощутительное похолодание відчутне похолодання.
ощутительные потери відчутні втрати.
ощущать, ощутить недомогание відчувати, відчути (почувати, почути) нездужання (недугу).
ощущение локтя см. чувство локтя.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License