Т

табельное оружие табельна зброя.
таблица умножения таблиця множення.
таить в себе что таїти (ховати, приховувати, крити) в собі що; (иметь, заключать — ещё) містити [в собі] що.
таить, затаить дыхание тамувати, затамувати (таїти, затаїти) дух (віддих, дихання).
таить, затаить своё горе таїти, затаїти (приховувати, приховати) своє горе.
тайна вклада таємниця вкладу.
тайна переписки таємниця листування.
тайна сердца см. сердечная тайна.
тайная вечеря церк. таємна вечеря.
тайная мысль таємна (потайна) думка.
тайная надежда таємна надія.
тайное (закрытое) голосование таємне (закрите) голосування.
тайное общество таємне товариство.
тайные выборы таємні вибори.
такая даль така далина (далечінь, далеч), такий світ.
такая рань так рано.
так вот см. и вот.
так вы не верите? то (так) ви не вірите?
так да не так разг. так та не так.
так его (их)! разг. отак (так) його (їх)!
так же, как [и]… так само, як [і]…
так заведено так ведеться, так узвичаєно.
так и быть разг. так і (так тому й) бути, так і буде, нехай (хай) [і] так; (ладно) гаразд, добре.
так [оно] и есть разг. так [воно] й є.
такие-то дела разг. отакі-то справи.
так и знай (и знайте) разг. так (отак) і знай (і знайте).
так и кишит (и кишат) аж кишить, аж кишать, аж роїться, аж рояться.
так или иначе вводн. сл. разг. так чи інакше (інак), так чи [не] так, чи так чи інак.
таким образом (шутл. макаром) а) (подобным способом) таким (розм. отаким) чином, таким способом, у такий (у той) спосіб; (так — ещё) так, розм. отак, таким робом; б) вводн. сл. отже, таким чином; розм. таким робом.
так и подмывает кого [рассказать что] разг. так і кортить кому, так і пориває (підмиває) кого [розповісти що].
так и так [мол, дескать] разг. так і так [мов, мовляв].
[и] так и так (и сяк, и этак) разг. а)// (терпимо, сносно)// [і] так і сяк, сяк і так, так-сяк, сяк-так, туди-сюди; б) (в знач. сказ.: о чём-либо терпимом, сносном) так-сяк, сяк-так, туди-сюди.
так как союз тому що, через те що; (поскольку) оскільки; (не в начале фразы) бо, розм. а що.
так куда! разг. [та] де там!
так ли я говорю? [а] чи так я кажу?
так много так багато.
так называемый так званий.
так на роду написано, так суждено разг. так судилося, так на роду написано.
так на так, прост. баш на баш так на так.
так не пойдёт разг. так не вийде, так не годиться.
так нет [же] разг. так ні [ж].
так обстоит дело с… така справа з…, так стоїть справа з…
такого рода такого роду.
такое впечатление, что… (будто…) таке враження, що… (ніби…).
такое заведение разг. такий звичай, так ведеться, так узвичаєно, така поведінка (розм. поведенція).
такой же такий самий, такий же.
[и] такой и сякой (и этакий) разг. [і] сякий і такий; (такой-сякой) розм. такий-сякий, сякий-такий.
так повелось так повелося.
так себе разг. так собі; (посредственно — ещё) розм. нічого собі, нічогенько; (посредственный, посредственная — ещё) розм. такий собі, нічогенький, така собі, нічогенька.
так сказать вводн. сл. так би мовити, сказати б; (дескать) мовляв.
так суждено см. так на роду написано.
тактическая задача тактичне завдання.
тактический приём тактичний прийом.
тактический ход тактичний хід.
тактичный собеседник тактовний співрозмовник.
так-то [оно] так, но… (да…) разг. так-то [воно] так, але…
так точно а) воен. так точно; б) (при утвердительном ответе) так; розм. авжеж, атож.
так что союз так що; (поэтому) тому.
так чтобы союз а) так щоб; б) (итак) так, отже // так решено так вирішено, отже, вирішено.
так что ж то що ж.
талый снег розталий (талий, поталий) сніг; розталь.
там видно будет далі (потім, там) видно буде.
там же там само, там же.
там и тут; разг. там и сям; тут и там (и повсюду) тут і там; розм. там і сям, там-сям.
таможенная декларация митна декларація.
таможенная конвенция митна конвенція.
таможенная пошлина мито.
таможенное ведомство митне відомство.
таможенный досмотр митний огляд.
таможенный кордон митний кордон.
таможенный служащий митник.
таможенный союз митний союз.
таможенный тариф митний тариф.
тамошние жители разг. тамтешні (тамошні) мешканці (жителі).
там поглядим (увидим), там видно будет разг. далі (потім, там) побачимо (видно буде).
танталовы муки см. муки Тантала.
танцевать от печки перен. ирон. танцювати від печі.
тарабарская грамота разг. тарабарська грамота.
таращить глаза см. пялить глаза.
тарификационная ведомость тарифікаційна відомість.
тарифная сетка тарифна сітка.
тарифная уступка тарифна знижка (скидка).
тарифная шкала тарифна шкала.
таскать (доставать) каштаны из огня для кого перен. разг. тягати каштани з вогню для кого.
тащить за уши (за ухо) см. вытягивать, вытянуть за уши.
тащиться в хвосте разг. плентатися в хвості, пасти задніх.
таять как воск танути як віск, скапувати свічкою.
таять от горя марніти (сохнути, танути) з (від) горя.
твёрдая рука у кого тверда (несхибна) рука в кого.
твердить зады см. повторять зады.
твердить одно и то же правити (розм. товкти, торочити) все те саме (все тієї самої, все одно та одно).
твердить своё правити своє; розм. співати своєї.
твёрдое слово тверде слово.
твёрдое тело тверде тіло.
твёрдое топливо тверде паливо.
твёрдо знать добре знати.
твёрдой ногой стоять где твердо (міцно) стояти де.
твёрдо стоять (держаться) на ногах твердо стояти (триматися, держатися) на ногах.
твёрдые согласные звуки грам. тверді приголосні звуки.
твёрдые цены тверді ціни.
твёрдый знак грам. твердий знак.
твёрдый на ощупь твердий на дотик.
твёрдый орех (орешек) см. крепкий орех.
твёрдый характер твердий характер.
твердь земная книжн. твердінь (твердь) земна; земля, суходіл.
твердь небесная книжн. твердінь (твердь) небесна; небо.
творительный падеж грам. орудний відмінок.
творить безобразия чинити (коїти, творити) неподобства (безчинства).
творить добро робити (творити) добро.
творить зло робити (чинити, творити, коїти) зло (лихо).
творить суд и расправу разг. чинити (творити) суд і розправу.
творить чудеса робити (творити) чудеса.
творческое объединение творче об’єднання.
твоя берёт, взяла см. наша берёт, взяла.
театр военных действий театр воєнних дій.
тезисы выступления тези виступу.
тезисы по докладу тези на доповідь.
текучая рабочая сила плинна робоча сила.
текучая смесь плинна суміш.
текучесть кадров плинність кадрів.
текущие расходы поточні витрати.
текущий долг поточний борг.
текущий момент книжн. сучасний (теперішній, нинішній) момент.
текущий ремонт поточний ремонт.
текущий счёт поточний рахунок.
телеграфное агентство телеграфне агентство.
телесного цвета тілесного кольору.
телесное наказание тілесне покарання.
телесные повреждения тілесні ушкодження.
телефон на блокираторе телефон на блокаторі.
телефонная сеть телефонна мережа.
телячий восторг ирон. теляча радість, теляче захоплення.
телячьи нежности ирон. телячі ніжності.
тем более, тем паче тим більше, тим паче, і поготів.
тем временем тим часом, поки там що.
тем лучше тим краще, тим ліпше.
тем менее тим менше.
тёмная вода мед. темна вода; полуда.
тёмная личность темна особа, темний тип.
тёмная лошадка перен. незбагненна (потаємна) людина.
тем не менее [а] проте, а втім, однак; (а всё-таки) а все-таки, а все ж таки.
тёмное прошлое темне минуле.
тёмное пятно темна пляма.
тёмное царство темне царство.
тёмные дела (разг. делишки) темні (підозрілі) справи.
тёмный (дремучий) лес темний ліс.
тем паче см. тем более.
температура падает температура падає (спадає).
[и] тем самым [і] тим самим, [і] тому.
теневая сторона чего тіньовий бік чого.
теневая экономика тіньова економіка.
тенелюбивые растения тіньолюбні рослини.
тени прошлого (минувшего) перен. книжн. тіні минулого.
тень ложится (падает) на кого-что перен. тінь (підозра) падає (лягає) на кого-що.
[одна] тень осталась от кого разг. тільки тінь залишилася (лишилася) від кого, звівся (перевівся) нінащо (на ніщо), перепався на смик хто.
тень пробежала по лицу тінь перебігла (промайнула) по обличчю (по лицю).
теория вероятностей мат. теорія ймовірностей.
теория относительности физ. теорія відносності.
теория отражения (в философии) теорія відображення.
теперь кончено! тепер кінець (край)!
тёплая вода тепла вода; літепло.
тёплая компания шутл. тепла (сердечна, дружня) компанія, тепле (сердечне) товариство.
теплится надежда перен. жевріє (зоріє, тепліє) надія.
тепличное воспитание перен. тепличне виховання.
тепличные растения тепличні рослини.
тепловая сеть техн. теплова мережа.
тепловое излучение физ. теплове випромінення (випромінювання).
тепловой удар мед. тепловий удар.
тёплое (тёпленькое) местечко (место) перен. разг. тепле (тепленьке) місце.
тёплое чувство тепле почуття.
теплосиловая установка техн. теплосилова установка.
тёплые края теплі краї.
тёплые страны теплі країни (краї).
тёплый ветер теплий вітер.
тёплый приём теплий прийом.
теребить лён брати (вибирати) льон.
тереть лямку см. тянуть лямку.
терзать душу (сердце) разг. рвати душу (серце), краяти (розкраювати, шматувати, гризти) душу.
термальные воды термальні води; терми.
термические перегрузки термічні перевантаження.
термоядерная реакция физ. термоядерна реакція.
тернистый путь книжн. тернистий шлях.
терновый венец книжн. терновий вінок.
терпение лопается, лопнуло разг. терпець уривається, урвався і увірвався (лопається, допнувся), терплячка уривається, ввірвалася і увірвалася.
терпеть голод и холод терпіти голод і холод, зазнавати голоду й холоду.
терпеть, потерпеть крушение зазнавати, зазнати аварії.
терпеть лишения терпіти нестатки; бідувати.
терпеть не могу (не мог) кого, что, чего разг. терпіти не можу кого, що, чого.
терпеть, потерпеть неудачу зазнавати, зазнати невдачі.
терпеть, потерпеть поражение зазнавати, зазнати поразки.
терпеть убытки см. быть в убытке.
терпимое отношение к людям толерантне (терпиме) ставлення до людей.
терпимый характер толерантний (терпимий) характер.
территориальная целостность територіальна цілісність.
территориальные воды територіальні води.
территориальные притязания територіальні претензії (домагання).
тёртый калач разг. битий жак, бита голова, терта людина, битий у тім’я.
терять, потерять в весе втрачати, втратити на вазі.
терять, потерять веру в кого, во что втрачати, втратити віру в кого-що, зневірятися, зневіритися в кому-чому.
терять, потерять вкус к чему втрачати, втратити смак до чого; (о желании) розм. знеохочуватися, знеохотитися в чому.
терять, потерять власть над собой втрачати, втратити (губити, загубити) владу над собою.
терять, потерять в мнении чьём втрачати, втратити гарну думку про себе чию.
терять, потерять [попусту] время гаяти, згаяти і загаяти (гайнувати, згайнувати і прогайнувати, переводити, перевести, марнувати, змарнувати, марно витрачати, марно витратити, збавляти, збавити) час.
терять, потерять голову разг. розгублюватися, розгубитися, не давати, не дати собі ради; розм. втрачати, втратити голову (розум), заходити, зайти в голову.
терять, потерять доверие втрачати, втратити довіру (довір’я).
терять, потерять из виду (из вида) см. упускать, упустить из виду.
терять, потерять интерес к чему втрачати, втратити (губити, згубити) інтерес до чого, знеохочуватися, знеохотитися в чому, док. збайдужіти, збайдужніти до чого.
терять, потерять надежду втрачати, втратити надію.
терять, потерять на перевозках втрачати, втратити на перевезеннях.
терять нечего кому втрачати нічого (немає чого, нема чого) кому.
терять, потерять почву (землю) под ногами перен. втрачати, втратити ґрунт (фунт) під ногами (під собою).
терять, потерять равновесие втрачати, втратити рівновагу.
терять, потерять самообладание втрачати, втратити над собою владу.
терять своё лицо перен. втрачати своє обличчя (лице).
терять, потерять силу втрачати, втратити силу, знесилюватися, знесилитися.
терять, потерять слух втрачати, втратити слух; (глохнуть — еще) глухнути, оглухнути.
терять, потерять сознание, лишаться, лишиться сознания (чувств) непритомніти, знепритомніти, мліти і умлівати, зімліти і зомліти, втрачати, втратити свідомість.
теряться в догадках (в предположениях) не знати, що й думати, губитися в догадках (в здогадках, в здогадах).
теряться, потеряться в толпе губитися, загубитися в натовпі (в юрбі).
теряться, потеряться из вида (из виду) зникати, зникнути з очей.
терять, потерять терпение втрачати, втратити терпіння (розм. терпець), виходити, вийти з терпіння, недок. нетерпеливитися.
терять, потерять трудоспособность втрачати, втратити працездатність.
тесная дружба близька дружба.
тесная связь тісний (щільний) зв’язок.
тесно сойтись (сдружиться) с кем близько зійтися (здружитися) з ким.
тесные обстоятельства см. стеснённые обстоятельства.
тесный круг знакомых тісне коло знайомих.
техника безопасности техніка безпеки.
техническое обслуживание технічне обслуговування; техобслуговування.
техническое описание технічний опис.
технический надзор технічний нагляд; технагляд.
технический осмотр технічний огляд; техогляд.
техногенная катастрофа техногенна катастрофа.
течение болезни перебіг (хід) хвороби.
течение дела хід справи.
течь в трюме теча в трюмі.
течь (плыть) сквозь пальцы перен. разг. текти крізь пальці.
тигровый глаз мин. тигрове око.
тиковое дерево бот. тик, тикове дерево.
типовое изделие типовий виріб.
типовое строительство типове будівництво.
типовой проект типовий проект.
типографская краска друкарська фарба.
тиражировать издание тиражувати видання.
тиснение по коже тиснення на шкірі.
титанический труд, титаническая работа высок. титанічна (велетенська) праця (робота).
титульные списки юр. титульні списки.
тихая жизнь тихе життя.
тихая охота (собирание грибов) тихе полювання.
тихая пристань перен. тиха пристань.
тихий ужас! разг. жах!
тихий час тиха година.
тихий человек тиха (тихо-мирна) людина.
тихое помешательство тихе божевілля.
тихой сапой прост. тихою сапою.
тишина и покой тиша (мир) та (і) спокій.
тишь да гладь [да божья благодать] ирон. мир та (і) спокій, тихо та любо.
ткацкая фабрика ткацька фабрика.
ткацкий станок ткацький верстат.
то бишь разг. тобто, цебто; розм. себто.
товарищеская встреча товариська зустріч.
товарищеские отношения товариські стосунки.
товарищеский суд товариський суд.
товарищество на паях товариство на паях.
товарищ по несчастью шутл. товариш по нещастю.
товарищ по оружию товариш по зброї, бойовий товариш.
товарищ прокурора уст. товариш прокурора.
товарная масса товарна маса.
товарно-денежный кругооборот товарно-грошовий кругообіг.
товарное обращение товарний обіг.
товарное производство товарне виробництво.
товарно-сырьевая биржа товарно-сировинна біржа.
товарный вид товарний вигляд.
товарный капитал товарний капітал.
товарный обмен товарний обмін; товарообмін.
товар средней руки разг. абиякий (такий-сякий) товар; товар середньої (посередньої) якості.
товары массового спроса, товары, пользующиеся спросом товари, на якї є (які мають) попит.
то в жар, то в холод бросает см. в жар и в холод бросает.
тогда как союз тим часом як, тоді як.
тогда…, когда тоді…, коли.
того же поля ягода см. одного поля ягода.
того и гляди (и смотри) разг. так і дивись, того й гляди; (вот-вот) ось-ось, от-от.
того и жди разг. так і чекай (і жди), того й чекай (і жди).
то да сё, и то и сё, то и сё разг. те й се, те та се, те-се.
то есть союз, част. тобто, цебто; розм. себто.
то и дело, то и знай разг. раз у раз, весь час, безперестанку, безперестану, тільки [те] й знає (й робить).
токарное дело токарна справа.
токарный станок токарний верстат.
ток высокой частоты струм високої частоти.
то ли дело разг. інша річ (справа).
то ли ещё будет! разг. ще не таке (не те) буде!
то ли…, то ли чи то…, чи то, чи…, чи.
толкать, толкнуть в пропасть штовхати, штовхнути в безодню (в прірву).
толк выйдет (будет) из кого разг. будуть (вийдуть) люди з кого.
толковое объяснение ясне (зрозуміле, доладне) пояснення.
толковый словарь тлумачний словник.
толковый ученик тямущий (тямучий, розумний) учень.
толкучий рынок разг. товкучка.
толочь воду [в ступе] разг. товкти воду [в ступі].
толочься на [одном] месте разг. товктися на [одному] місці.
толстая (задняя) кишка биол. товста (задня) кишка.
толстая (тугая, большая) мошна у кого перен. прост. товста (повна) калитка, товстий (повний) капшук у кого.
толстый журнал товстий журнал.
толстый (тугой) карман перен. товста (повна; розм. повнісінька, повна-повнісінька) кишеня.
толстый (тугой) кошелёк повний (розм. повнісінький, повний-повнісінький) гаманець (гаман).
только б (бы) (для выражения желания) аби лише (лиш), аби тільки, тільки б, аби // только бы и горя коли б (якби) тільки й лиха (й горя).
только держись! разг. тільки тримайся (держися)!, тільки ну!
только за смертью посылать кого шутл. тільки по смерть (за смертю) посилати кого.
только звание осталось см. одно звание осталось.
только и видел (и видели) кого разг. тільки й бачив (й бачили) кого.
только и всего ото й усе, ото (та) й по всьому, тільки (лише) й усього, тільки того.
только и знает (и знаешь), что… тільки й знаєш (й знає), що…
только и разговора (и разговору), что о ком-чем разг. тільки й мови (й розмови), що про кого-що.
только лишь см. лишь только.
только название осталось см. одно звание осталось.
только пикни о чём разг. тільки писни (пікни) про що.
только птичьего молока нет (недостаёт, не хватает) разг. тільки (хіба) пташиного (пташачого) молока немає (нема, бракує, не вистачає).
только пятки сверкают, засверкали разг. тільки п’яти мигтять, замигтіли, тільки курява встає, встала, тільки п’ятами киває, накивав хто.
только (одна) слава, что… разг. тільки й слави, що…
только (одна) тень осталась от кого разг. тільки тінь залишилася (лишилася) від кого.
только через мой труп! тільки через мій труп!
только что тільки, тільки що, тільки-но, щойно; розм. оце зараз, допіру.
только что не… разг. тільки що не…
томатный сок томатний сік.
томительное ожидание нудне (нестерпно нудне, нудотне) чекання.
томительный зной нестерпна (зморна) спека.
томить голодом морити голодом.
томлёная сталь томлена сталь.
томлёный дуб морений дуб.
томный взгляд млосний (томливий) погляд.
тонизирующий напиток тонізувальний (тонізуючий) напій.
тонкий вкус тонкий (витончений) смак.
тонкий намек на что тонкий натяк на що.
тонкий сон чуткий (сторожкий, тонкий) сон.
тонкий яд тонка отрута.
тонкозернистая порода геол. тонкозерниста порода.
тоном выше говорить підвищеним (вищим) тоном говорити (розмовляти).
тоном ниже взять муз. тоном (на тон) нижче взяти.
тоном ниже сказать нижчим (пом’якшеним) тоном сказати.
топить в доме топити в будинку, опалювати будинок.
топить молоко топити (прягти, пряжити) молоко.
топлёное масло топлене масло.
топлёное молоко топлене (пряжене) молоко.
топливно-энергетический комплекс паливно-енергетичний комплекс.
топорная работа перен. разг. незграбна (груба; розм. неоковирна) робота.
топтать в грязь кого перен. разг. змішувати з гряззю (з болотом), топтати в болото (в грязь, в багно) кого.
топтать, протоптать дорогу (дорожку) куда, к кому перен. топтати, протоптати дорогу (стежку) куди, до кого.
топтать под ноги кого перен. разг. топтати під ноги кого.
топтаться на [одном] месте см. стоять на [одном] месте.
торговать вразнос разг. торгувати, розносячи товари.
торговая миссия торговельна (торгова) місія.
торговая сеть торговельна (торгова) мережа.
торговая точка торговельна (торгова) точка.
торговое представительство торговельне (торгове) представництво; торгпредство.
торгово-закупочная деятельность торговельно-закупівельна (торгово-закупівельна) діяльність.
торгово-закупочная кооперация торговельно-закупівельна (торгово-закупівельна) кооперація.
торговые наложения торговельні (торгові) накладення.
торговый капитал торговельний (торговий) капітал.
торговый оборот торговельний (торговий) обіг.
торговый представитель торговельний (торговий) представник; торгпред.
торговый флот торговельний (торговий) флот.
торжественное заседание урочисте засідання.
торжественное открытие урочисте відкриття.
торжественное шествие урочистий хід.
торжествовать победу справляти (святкувати) перемогу.
торичеллиева пустота физ. торічеллієва порожнина.
тормозить, затормозить развитие гальмувати, загальмувати розвиток.
тормозная жидкость гальмова рідина.
торная дорога разг. битий (уторований) шлях.
торопиться (спешить) некуда поспішати немає (нема) куди (нікуди).
торцевой (торцовый) шов техн. торцевий шов.
торчать над душой см. стоять над душой.
торчать перед глазами (на глазах) разг. стовбичити (стирчати) перед очима.
торчком (торчмя) стоять разг. торчма (сторч, сторчки) стояти, торчма стирчати (стовбичити).
тоска гложет (берёт, сосёт) разг. нудьга гнітить (гризе, пече, бере [за серце]).
тоска по родине туга за батьківщиною; книжн. ностальгія.
то так, то сяк, то так, то эдак разг. то так, то сяк, то сяк, то так.
тоталитарное государство тоталітарна держава.
тоталитарный режим тоталітарний режим.
тотальная война тотальна війна.
тотальная мобилизация тотальна мобілізація.
то там, то тут, то там, то сям разг. то тут, то там, то там, то тут, то там, то сям, то сям, то там, де-не-де, де-де.
тот же той самий, той же.
тот или другой (или иной) той чи (або) інший, той чи (або) той.
то-то и есть (и оно) см. вот то-то [и оно, и есть].
тот самый той самий, той же.
тот свет рел. той світ.
то туда, то сюда то туди, то сюди.
точечный массаж точковий масаж.
точить (вострить, острить) зубы (зуб) на кого-что разг. гострити (точити) зуби (зуб) на кого-що.
точить нож (меч) на кого разг. гострити (точити) ножа (ніж, меч) на кого.
точка в точку разг. точнісінько; (подлинно) достоту, розм. достеменно, нестеменно; (точно такой же — еще) розм. достеменний, нестеменний; (слово в слово) слово в слово.
точка зрения на кого-что точка зору, погляд на кого-що.
точка касания точка дотику.
точка кипения точка кипіння.
точка опоры точка опори (опертя).
точка отправления см. отправная точка.
точка пересечения точка перетину.
точка с запятой грам. крапка з комою.
точки соприкосновения точки зіткнення (стику).
точнее говоря точніше кажучи.
точно аршин проглотил; точно бельмо в (на) глазу и т. п. см. как аршин проглотил; как бельмо в глазу и т. п.
точно так так само, достоту так.
точно такой же такий (розм. отакий) самий, достоту такий самий; розм. такий самісінький.
точные науки точні науки.
точь в точь разг. точнісінько; достеменно, нестеменно.
тощая глина геол. пісна глина.
тощий карман см. пустой карман.
тощий кошелёк см. пустой кошелёк.
тощий уголь геол. пісне вугілля.
трава травой, как трава як трава.
травить газ випускати газ.
травить канат попускати канат (линву, кодолу).
травой (быльём) поросло перен. разг. за водою пішло, травою поросло.
трамвайная линия трамвайна колія (лінія).
трамвайная остановка трамвайна зупинка.
транзитная (проездная) виза транзитна (проїзна) віза.
транспортабельный больной транспортабельний хворий.
транспортная развязка транспортна розв’язка.
транспортные издержки транспортні затрати (витрати).
транспортные средства транспортні засоби.
трата времени витрата (непроизводительная: гаяння, гайнування, марнування) часу.
трата сил витрата (витрачання) сил.
тратить, потратить время [попусту] витрачати час; (непроизводительно) гаяти (гайнувати, марнувати) час.
требовательная ведомость вимогова відомість.
требовать, потребовать возмещения убытков вимагати, почати вимагати відшкодування збитків.
требовать, затребовать дополнительные данные жадати, зажадати (вимагати, почати вимагати) додаткових даних (додаткові дані).
требовать, потребовать объяснения жадати, зажадати пояснення.
требовать, затребовать отчёт жадати, зажадати (вимагати, почати вимагати) звіт (звіту).
требовать, потребовать расчёта жадати, зажадати розрахунку.
требовать, потребовать уплаты долга вимагати, почати вимагати сплати боргу, недок. правити борг.
требует разъяснения что потребує роз’яснення що.
требуется разрешение потрібен (потрібний) дозвіл.
требуются рабочие потрібні робітники.
тревожить, растревожить воображение хвилювати, розхвилювати (тривожити, розтривожити, недок. бентежити) уяву.
трезвонить во все колокола см. звонить во все колокола.
тренер по плаванию тренер з плавання.
трепать, потрепать (портить, испортить) нервы кому разг. тріпати, потріпати (шарпати, пошарпати, псувати, попсувати і зіпсувати) нерви кому, сотати, висотати нерви з кого.
трепать языком см. болтать языком.
трескучая фраза гучна (тріскуча) фраза.
трескучий мороз разг. лютий (тріскучий, скрипучий) мороз.
треснуть от (со) злости (от досады, с досады) прост. луснути (лопнути) від злості (від досади).
треснуть со смеху (от смеха) прост. лопнути (луснути) від (зі) сміху.
третейский суд третейський суд.
третий лишний третій зайвий.
третий сорт третій сорт.
третьего дня (позавчера) позавчора.
третьей руки, третьего разбора третьорядний, третьосортний.
третье поколение третє покоління.
третьи лица юр. треті особи.
третья часть третя частина; (треть) третина.
трёхгодовалый ребёнок трирічна (трилітня) дитина; триліток.
трёхдольный размер поэт. тричастковий (тридольний) розмір.
трёхразовое питание триразове харчування.
трёхфазный ток эл. трифазний струм.
трещать по [всем] швам разг. тріщати по [всіх] швах.
триасовый период, триасовая система геол. тріасовий період, тріасова система.
тридцатикилометровая зона тридцятикіломстрова зона.
тридцать сребреников презр. тридцять срібняків (срібників).
тришкин кафтан разг. охрімова свита.
трогаться, тронуться в путь вирушати і рушати, вирушити в дорогу.
троиться в глазах троїтися в очах.
Троицын день Трійця.
тройничный нерв анат. трійчастий нерв.
тройное правило мат. потрійне правило.
тройной одеколон потрійний одеколон.
тронуться в рост см. пойти в рост.
тростильная машина спец. сукальна машина.
тростниковый сахар тростиновий (тростинний) цукор.
троянский конь книжн. троянський кінь.
трубить в уши см. дуть в уши.
трубить в фанфары перен. сурмити [в фанфари].
трубный голос трубний голос.
трудить голову см. ломать [себе] голову.
трудить ноги трудити (розм. топтати) ноги.
трудиться не разгибая спины (без разгиба) см. работать не разгибая спины.
трудная работа важка робота.
трудновоспитуемый ребёнок важковиховувана дитина.
трудное время, трудные времена тяжкі (важкі) часи.
трудное положение скрутне (важке) становище.
труднопроходимая местность важкопрохідна місцевість.
трудный больной важкий (тяжкий) хворий.
трудный вопрос важке питання.
трудный день важкий (тяжкий) день.
трудный характер важкий (тяжкий) характер, важка (тяжка) вдача.
трудный человек важка людина.
трудовая книжка трудова книжка.
трудовое соглашение трудова угода.
трудовые будни трудові будні.
трудоёмкие работы трудомісткі роботи.
труда (дела) и дни труди (діла) й дні.
труса праздновать разг. боятися, лякатися; розм. підгинати (підібгати) хвіст (хвоста), удаватися в переполох.
трястись над каждой копейкой см. дрожать над каждой копейкой.
трястись от холода тремтіти (труситися) від холоду.
тряхнуть мошной перен. разг. труснути калиткою (калитку, капшуком, капшук), розв’язати калитку, сипнути грішми (грошима).
тряхнуть стариной разг. згадати старовину (давнину).
тугая мошна см. толстая мошна.
туг (туговатый, туговат) на ухо разг. [трохи] приглухуватий (приглухий, глухуватий); розм. [трохи] глухенький, [трохи] тугуватий на вухо.
тугой карман см. толстый карман.
тугой кошелёк см. толстый кошелёк.
туго с деньгами разг. сутужно (скрутно) з грішми (з грошима).
туда ему и дорога разг. туди йому й дорога, катюзі по заслузі; так йому й треба.
туда же! ирон. туди ж!
туда и обратно (и назад) туди й назад.
[и] туда и сюда разг. [і] туди й сюди; (так и этак — еще) розм. [і] так і сяк.
туман в глазах у кого перен. туман в очах у кого.
туман в голове у кого перен. туман у голові в кого.
туманится взор туманиться (туманіє) погляд.
тупиковая ситуация безвихідь, глухий кут, безвихідне становище.
тупой угол мат. тупий кут.
тут ему и крышка прост. тут йому й каюк (капут, гак).
тут же (тотчас) разг. відразу [ж], зразу [ж].
тут и там (и повсюду) см. там и тут.
тут как тут разг. тут як тут, тут як уродився, тут і вродився.
тутовое дерево бот. шовковиця.
тут что-то не так тут щось не те (не так).
туча тучей разг. хмара хмарою; (хмурый — ещё) мов (як) хмара; (похмурнел) насупився як чорна хмара.
тучи сгущаются, сгустились (собираются, собрались) над кем-чем перен. хмари згущаються, згустилися (збираються, зібралися) над ким-чим.
тщательная работа старанна (ретельна, акуратна) праця (робота).
тщательное изучение ретельне вивчення.
тыкать в глаза (в нос) что, чем разг. тикати (тицяти) у вічі (в очі, в ніс) що, чим.
тыкать [свой] нос см. совать [свой] нос.
тыкать, ткнуть носом кого во что перен. разг. тикати, ткнути (тицяти, тицьнути) носом кого в що.
тыкать пальцем (пальцами) см. показывать пальцем.
тыквенные семена гарбузове насіння.
тысяча и одна ночь! шутл. тисяча й одна ніч!
тьма (тьмы) тем разг. сила-силенна, тьма-тьмуща, тьма-тьменна.
тьфу [ты], пропасть! разг. хай (нехай) йому всячина!, от (ото) лихо (біда)!
тю на тебя (на вас)! разг. тю на тебе (на вас)!
тютелька в тютельку разг. точнісінько; достеменно, нестеменно.
тяга к знаниям потяг до знань.
тягостная обязанность обтяжливий обов’язок.
тягостное впечатление тяжке враження.
тягостный разговор важка й прикра розмова.
тягость во всём теле втома в усьому тілі.
тяготиться своим одиночеством не знати де подітися від самітності (від самоти).
тяготят заботы обтяжують клопоти.
тяжебное дело юр. позовна справа.
тяжёлая артиллерия важка артилерія.
тяжёлая обязанность важкий обов’язок.
тяжёлая промышленность важка промисловість.
тяжёлая рука см. тяжёлый на руку.
тяжёл на подъём см. тяжёлый на подъём.
тяжёлое горе тяжке (важке) горе.
тяжёлое дыхание важке дихання.
тяжёлое зрелище важке видовище.
тяжёлое машиностроение важке машинобудування.
тяжёлое топливо важке паливо.
тяжёлое чувство важке (гнітюче) почуття.
тяжёлые весовые категории спорт. важкі вагові категорії.
тяжёлые времена важкі (лихі) часи.
тяжёлые обстоятельства скрутні (важкі) обставини.
тяжёлые побои тяжкі побої.
тяжёлые фигуры (в шахматах) важкі фігури.
тяжёлый вес спорт. велика вага.
тяжёлый день важкий день.
тяжёлый (тяжёл) на подъём кто разг. важкий на підйом хто; неповороткий, млявий хто; (нерешительный) нерішучий хто.
тяжёлый (тяжёл) на руку кто, тяжёлая рука у кого перен. важкий на руку, важку руку має хто, важка рука в кого.
тяжёлый недуг см. злой недуг.
тяжёлый случай шутл. важкий випадок.
тяжёлый характер важка вдача.
тяжёлый человек перен. важка людина.
тяжёлым бременем лечь на сердце книжн. важким тягарем лягти на серце.
тяжесть болезни тяжкість хвороби.
тяжесть в голове важко в голові.
тяжесть груза вага вантажу.
тяжесть разлуки тягар розлуки.
тяжкое наказание важке (тяжке) покарання.
тяжко на душе тяжко (важко) на душі.
тянульная машина техн. витягальна машина.
тянуть волынку прост. воловодити, волинити; зволікати.
тянуть, протянуть время зволікати [час] (недок.), тягти і тягнути, протягти і протягнути час.
тянуть [всю] душу см. выматывать, вымотать [всю] душу.
тянуть [все] жилы см. выматывать, вымотать [все] жилы.
тянуть, вытянуть жребий витягати, витягти і витягнути жереб (жеребок).
тянуть за душу см. выматывать, вымотать [всю] душу.
тянуть за уши (за ухо) см. вытягивать, вытянуть за уши.
тянуть за язык кого перен. разг. тягти і тягнути за язик (за язика) кого.
тянуть (разводить) канитель разг. розводити тяганину, марудитися, воловодитися; марнувати (гайнувати) час.
тянуть, затянуть лазаря см. петь, запеть лазаря.
тянуть (тереть) лямку перен. разг. тягти і тягнути (терти) ярмо (лямку).
тянуть одну и ту же (всё ту же) песню перен. разг. усе своєї [та своєї] співати.
тянуть руку (сторону) кого, чью разг. тягти і тягнути руку за ким (сторону чию).
тянуть с ответом зволікати з відповіддю.
тянуться в хвосте (в обозе) см. плестись в хвосте.
тянуться к свету тягтися і тягнутися (пориватися) до світла.
тяп да (и) ляп разг. абияк, сяк-так, так-сяк.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License